Scroll Top

Фондация „Глобални библиотеки – България” набира оферти за избор на изпълнител на услуга.

Фондация „Глобални библиотеки – България”(Фондацията), с административен адрес: 1000 София, ул. “Христо Белчев” № 1, ет.4, изпълнява проект „Дигитални умения за малките и средни предприятия в България”
С настоящето Обявление/ Покана, Фондацията открива процедура за избор на изпълнител на услуга с предмет „Изработка на три видео клипа по Дейност 8 на Проекта „Разпространение на постигнатите резултати от адаптирането и пилотното тестване на иновативния образователен модел за придобиване на дигитални умения от заетите в МСП от областите Пловдив, Смолян и Стара Загора”.

Главната цел на проекта е да оптимизира прилагането на Концепцията за „устойчива заетост” при управлението на малките и средни предприятия в различните сфери на икономиката в страната, чрез иновативен образователен модел, за придобиване на цифрови компетентности, основан на равен достъп на заетите до гъвкави процеси за неформално учене, предоставян чрез широката мрежа на обществените библиотеки.

Проектът се изпълнява в партньорство със сдружение „Произведено в България – съюз на малкия и среден бизнес” и Латвийската асоциация за информационни и комуникационни технологии (ЛИКТА), и е финансиран по процедура „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, код ВО05М9ОР001-4.001.

Проектът се изпълнява в тясно сътрудничество и с регионалните библиотеки в градовете Пловдив, Смолян и Стара Загора.

Подробно представяне на всички дейности по Проекта е публикувано на електронната страница на Фондацията: http://www.glbulgaria.bg/bg/digisme.

Обявление (385.77 KB)

Skip to content