Scroll Top

Организационна структура

Настоятелство

Върховният орган на Фондацията, който гарантира неизменното преследване на нейните мисия и цели и обезпечава правилното използване на нейното имущество. Настоятелството работи за постигане на устойчивост, финансова стабилност и пълноценно институционално позициониране на Фондацията в национален и международен план, за създаването на нейни стратегически партньорства, извършва стратегическо планиране и осъществява застъпничество за постигане на трайни резултати от дейността на Фондацията.

Състав на Настоятелството

Председател:
Николай Дойнов
– председател на СНЧ

Членове:
Амелия Гешева – зам.министър на културата
Валентин Мундров
– зам. министър на електронното управление
Бисера Йосифова – изпълнителен директор на НДФ „13 века България”
Ваня Грашкина – зам. председател на ББИА
Нейко Генчев – зам. кмет “Хуманитарни дейност” на община Велико Търново от НСОРБ

Управителен съвет

Управителният съвет е управителен орган на Фондацията. Той работи за развитие на дейността и постигане на организационна устойчивост на Фондацията, идентифицира възможности за финансиране, организира кандидатстване по проекти и набиране на средства. Членовете на УС се предлагат от Настоятелството.

Състав на УС

Председател на УС на ФГББ:
Михаил Бояджиев – адвокат, член на УС на BCause

Членове:
Теодора Дачева – заместник изпълнителен директор НСОРБ
Силва Налбантян-Хачерян – директор на дирекция “Международно сътрудничество, европейски програми и регионални дейности” на Министерство на културата
Тинка Спасова – гл. експерт в дирекция “Информационни технологии, информационно общество, европейска координация и международно сътрудничество”, Министерство на електронното управление
проф. Александър Николов – СУ “Св. Климент Охридски”
Веселин Тодоров – издател

Обществен съвет

Общественият съвет е постоянно действащ консултативен орган на Фондацията, който включва признати български и международни експерти в сферата на дейност на Фондацията, обществени лица, представители на национални и международни организации, донорски организации и други. Те популяризират мисията, целите на Фондацията и предоставят експертна помощ на при осъществяване на цялостната й дейност. В обществото Общественият съвет осъществява публичен контрол върху дейността на Фондацията, играе ролята на изразител на общественото мнение и извършва публичен мониторинг на изразходването на средствата на Фондацията. Той гарантира прозрачността на нейната дейност и има право да отправя сигнали до Настоятелството и Управителния съвет при констатирани проблеми в тази насока.

Председател:
проф. Георги Близнашки

Секретар:
Снежана Йовева

Членове:
проф. Боряна Христова
проф. Боян Биолчев
проф. Владимир Атанасов

Георги Константинов
доц. Георги Лозанов
Ирина Гъркова
Милена Фучеджиева
Палми Ранчев
Пламен Жечев
доц. Радослав Йошинов
Румен Банов

Екип

S-Tarandova-bio-pic
Спаска Тарандова
Изпълнителен директор

V-Grozdanova-bio-pic
Ваня Грозданова
Експерт "Проекти и програми"

MM-bio-pic
Мелани Митова
Експерт "Проекти и програми"

AF-bio-pic
Атанас Филков
Технически сътрудник

Skip to content