Scroll Top

Станете част от мрежата

През 2017 г. УС на Фондация „Глобални библиотеки – България“ реши да даде възможност на обществените библиотеки, които споделят мисията и целите на Фондацията да станат част от семейството на „Глобални библиотеки” и да работят съвместно за обществените библиотеки.

Кандидати за присъединяване към мрежата трябва да покриват следните критерии:
  • Да разполагат със самостоятелно помещение;
  • Да притежават библиотечен фонд с обем минимум 3000 регистрационни библиотечни единици;
  • Да разполагат с минимум два свързани с интернет компютъра за потребители;
  • Да имат осигурена минимум 0.5 щатна бройка за библиотекар. Работното време на библиотеката трябва да е съобразено с регламентираното в Стандарта за библиотечно-информационно обслужване.
С присъединяването си към партньорската мрежа библиотеките се ангажират да работят за постигането на следните цели:
  • Да създават условия за свободен и равен достъп до информация, интернет и електронни услуги за гражданите;
  • Да насърчават информационната грамотност, ученето през целия живот, гражданското участие, местното и общностно развитие;
  • Да подпомагат социалната интеграция на групите в неравностойно положение чрез подобряване на достъпа до информация.
Партньорството с ФГББ дава възможност на ново присъединилите се библиотеки да:
  • Кандидатстват в конкурсните сесии за малки проекти на Фондацията;
  • Участват в обученията, организирани / финансирани от Фондацията;
  • Бъдат включвани като партньори в проекти, с които Фондацията кандидатства по различни програми с външно финансиране.

 

Два пъти в годината, през юли и през ноември, на свои заседания Управителния съвет на ФГББ разглежда получените заявления и одобрява нови кандидати.
С читалищата, чиито библиотеки отговарят на критериите, се подписват Споразумения за сътрудничество.

Подаването на формуляри за присъединяване e по образец, приложен по долу.
Попълненият формуляр за кандидатстване се изпраща на имейл foundation@glbulgaria.net или на пощенски адрес: Фондация „Глобални библиотеки – България, ул. „Христо Белчев” 1 ет. 4, София 1000.

Skip to content