Scroll Top

Проучвания и анализи

Преглед на състоянието на обществените библиотеки в страната | 2017

Фондация „Глобални библиотеки – България”, подкрепена от Министерство на културата през 2017 г. извърши преглед на състоянието на обществените библиотеки в страната, който да послужи за разработване на стратегия за развитието на библиотеките и формиране на адекватни политики от страна на изпълнителната и местни власти.

Цялостният преглед включваше:

  • Национално представително проучване сред обществените библиотеки
  • Национално проучване сред общинските администрации
  • Фокус групи с граждани (потребители и не ползващи услугите на библиотеките)
  • Фокус групи с експерти
  • Сравнително-правен анализ на нормативната уредба в ЕС по отношение на обществените библиотеки. Оценка на действащото законодателство в България
  • Преглед на стратегиите за развитие на библиотеките по света и анализ на тенденциите
  • Анализ на моделите на финансиране на обществените библиотеки в България.

Отличителна характеристика на проучването е приложеният за пръв път комплексен подход, като социологическите изследвания са допълнени с експертни анализи. Също за пръв път се провежда социологическо проучване сред общинските администрации и е потърсено компетентното мнение на експерти в областта на финансирането и правото. Събраната информация е много добра основа за многоаспектен анализ на проблемите в развитието на обществените библиотеки и позволява извеждането на комплексни мерки.

 

Разгледайте докладите тук:

BIBLIO: Анализ на нуждите на работещите в библиотечния сектор в България | 2020

Проучване относно нуждите на работещите в библиотечния сектор в България, проведено от Спаска Тарандова и Анета Дончева в рамките на проект BIBLIO – Повишаване на дигиталните умения и компетентности на библиотекари в Европа

 

Запознайте се с анализа тук:

Skip to content