Scroll Top

Публична покана за набиране на експерти

Срокът за подаване на заявления по настоящата покана се удължава до 26 април, четвъртък, 14:00 ч.

Фондация „Глобални библиотеки – България” (Фондацията), с административен адрес: 1000 София, ул. “Христо Белчев” № 1, ет.4, търси да наеме до 4 – ма ключови национални обучители по цифрови компетенции на граждански договор за периода на изпълнение на Проект BG05M9OP001-4.001-0135-C01 „Дигитални умения за малките и средни предприятия в България”.

Проектът се изпълнява в партньорството със сдружение „Произведено в България – съюз на малкия и среден бизнес” и Латвийската асоциация за информационни и комуникационни технологии (ЛИКТА), и е финансиран по процедура „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, код ВО05М9ОР001-4.001.

Проектът се изпълнява в тясно сътрудничество и с регионалните библиотеки в градовете Пловдив, Смолян и Стара Загора.

Главната цел на проекта е да оптимизира прилагането на концепцията за „устойчива заетост” при управлението на малките и средни предприятия в различните сфери на икономиката в страната, чрез иновативен образователен модел, за придобиване на цифрови компетентности, основан на равен достъп на заетите до гъвкави процеси за неформално учене, предоставян чрез широката мрежа на обществените библиотеки.

За тази цел, в рамките на настоящата покана ще бъдат наети експерти за: 1) Разработване на учебна програма и съдържание за четири обучителни модула. 2) Обучение на обучители по цифрови компетенции 3) Пилотно обучение в цифрови умения на 30 представители на малки и средни предприятия от областите Пловдив, Стара Загора и Смолян.

Подробно представяне на всички дейности по Проекта е публикувано на електронната страница на Фондацията: http://www.glbulgaria.bg/bg/digisme.

Skip to content