Scroll Top

АРХИВ на Програма “Глоб@лни библиотеки – България” (2009-2013)

В този раздел можете да намерите архив на информацията, свързана с Програма “Глоб@лни библиотеки – България”, изпълнявана в периода 2009-2013 г.

Обща информация

Фондация “Глобални библиотеки – България” е наследник и продължител на дейностите по Програма „Българските библиотеки – място за достъп до информация и комуникация за всеки“, или т. нар. „Глоб@лни библиотеки – България”.  Програмата е съвместна инициатива на Министерство на културата, Програмата на ООН за развитие, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Национално сдружение на общините в Република България и Българска библиотечно-информационна асоциация. Инициативата се финансира чрез субсидия в размер на 15 милиона щ.д. от Фондация „Бил и Мелинда Гейтс”.

„Глоб@лни библиотеки – България” цели да улесни достъпа до информация, знания, комуникации, електронно съдържание и услуги за общността чрез мрежата на обществените библиотеки. В рамките на пет години (2009-2013) програмата повиши степента на използване на библиотеките в цялата страна и помогна на българските граждани да се приобщят към глобалното информационно общество. Благодарение на програмата обществените библиотеки продължават да разширяват своя обхват и дейности, превръщат се в по-привлекателни за посетителите места и играят все по-важна роля в местното развитие. Програмата насърчи набирането на средства и застъпничеството, за да помогне на обществените библиотеки да бъдат припознати като средища за промяна и знание.

За успешното постигане на устойчиви резултати Програма „Глоб@лни библиотеки – България” разчита на съвместните усилия на правителството, местните власти и неправителствения сектор.

Индикативният общ бюджет на програмата възлиза на 48 милиона щ.д., което включва безвъзмездната помощ от фондацията, дарение на софтуерни продукти от Майкрософт на стойност 18 милиона щ.д., както и насрещен принос от 15 милиона щ.д. от централната и местната власт в България.

Програма „Глоб@лни библиотеки – България” осигури информационно и телекомуникационно (ИТ) оборудване, както и Интернет връзка за посетителите в 960 обществени библиотеки в градове и села из цялата страна. Повече от 3000 библиотечни служители от над 1600 библиотеки бяха обучени в работа с компютри и Интернет, предоставяне на съвременни библиотечни услуги, библиотечен мениджмънт, общуване и работа с потребители и общности, застъпничество и писане на проекти. Програмата има балансиран географски обхват, за да съдейства за преодоляването на вътрешно- и междурегионалните различия в социалното и икономическо развитие на страната.

Чрез съвместни усилия на местните общности и ключовите партньори програмата насърчи модернизирането на обществените библиотеки в България и способства за изграждане на техния нов облик на библиотеки, предоставящи иновативен пакет от услуги за посетителите: компютри и достъп до Интернет, онлайн информация, електронно съдържание от местно значение, обучения по компютърна и информационна грамотност, реализиране на проекти за общността, пространство за работа и провеждане на общностни събития, решения за нуждите на специфични целеви групи (деца, безработни, предприемачи и т.н.), а също приятна физическа среда и ориентирани към потребителя библиотекари.

Пълната подкрепа по програмата за 960 целеви библиотеки включва: ИТ оборудване за посетителите, цялостна обучителна програма за библиотечните служители, както и участие на библиотеката в дейности по застъпничество, работа в мрежа, връзки с обществеността и популяризиране. Софтуерът, нужен за ИТ оборудването, е дарен от „Майкрософт”.

Инициативата „Глобални библиотеки” на Фондация „Бил и Мелинда Гейтс” работи за отваряне на света от знания, информация и възможности за повече хора. Бидейки част от Програмата за глобално развитие на фондацията, “Глобални библиотеки” работи в страни, които са доказали необходимост и готовност да подпомогнат обществените библиотеки за предоставяне на свободен достъп до компютри и Интернет, както и обучения за пълноценно използване на тези средства. „Майкрософт” е партньор на “Глобални библиотеки” и дарява софтуер по молба на различни партньори. Инициативата се стреми да превърне обществените библиотеки в жизнени източници на помощ, с която може да се подобри животът на милиони хора.

Презентация на Програма "Глоб@лни библиотеки - България"

От тази страница можете да разгледате презентация на постиженията на Програма “Глоб@лни библиотеки”, актуална към февруари 2012 г.

Презентация на Програма “Глоб@лни библиотеки – България”

Карта на знанията и уменията

Картата на знанията и уменията на библиотекарите от обществените библиотеки, заети в обслужването на потребителите /наричана за краткост Карта/ е водещ документ на Обучителната програма на “Глоб@лни библиотеки – България”. В нея се очертават целите, които обучителният компонент трябва да постигне по отношение на професионалната подготовка на служителите в българските обществени библиотеки в рамките на Програмата.

Можете да свалите PDF файл с актуализираната карта (септември 2012) от връзката по-долу.

Картата на знанията и уменията на библиотекарите от обществените библиотеки, заети в обслужването на потребители (799.43 KB)

Обучителни бази

От тази страница можете да свалите списък с учебните бази по Програма “Глоб@лни библиотеки” за 2012 г.

Учебни бази (269.52 KB)

Skip to content