Scroll Top

Фондация „Глобални библиотеки – България” набира кандидати за избор на изпълнител на услуга.

Фондация „Глобални библиотеки – България” (Фондацията), с административен адрес: 1000 София, ул. “Христо Белчев” № 1, ет.4, търси да наеме експерт на граждански договор за извършване на оценка на постигнатите резулати в рамките на изпълнение на Проект BG05M9OP001-4.001-0135-C01 „Дигитални умения за малките и средни предприятия в България”.

Проектът се изпълнява в партньорството със сдружение „Произведено в България – съюз на малкия и среден бизнес” и Латвийската асоциация за информационни и комуникационни технологии (ЛИКТА), и е финансиран по процедура „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, код ВО05М9ОР001-4.001.

Проектът се изпълнява в тясно сътрудничество и с регионалните библиотеки в градовете Пловдив, Смолян и Стара Загора.

Главната цел на проекта е да оптимизира прилагането на концепцията за „устойчива заетост” при управлението на малките и средни предприятия в различните сфери на икономиката в страната, чрез иновативен образователен модел, за придобиване на цифрови компетентности, основан на равен достъп на заетите до гъвкави процеси за неформално учене, предоставян чрез широката мрежа на обществените библиотеки.

За тази цел, в рамките на настоящeто обявление ще бъдe нает експерт за: 1).Изготвяне на детайлна Концепция за провеждане на Оценката; 2).Изготвяне на сравнителен анализ чрез съпоставка на фактическите дейности и резултати с планираните в проекта дейности и резултати; 3).Изготвяне на аналитичен доклад.

Подробно представяне на всички дейности по Проекта е публикувано на електронната страница на Фондацията: http://www.glbulgaria.bg/bg/digisme.

Skip to content