Scroll Top

Мисия и цели

Фондация „Глобални библиотеки – България“
Учредена през 2013 г. като неправителствена организация в обществена полза. В настоятелството влизат Министерството на културата на РБ, Министерството на електронното управление на РБ, Националният дарителски фонд „13 века България“, Националното сдружение на общините в РБ, Българската библиотечно-информационна асоциация и Съюзът на народните читалища. Фондацията е  приемник на целите и рeзултатите на Програма „Българските библиотеки – място за достъп до информация и комуникация за всеки“, изпълнявана в България в периода 2009 – 2013 г. след предоставено финансиране от Фондация „Бил и Мелинда Гейтс“ – САЩ.
Мисията на Фондация „Глобални Библиотеки – България“

Да подпомага приобщаването на българските граждани към глобалното информационно общество, да повишава качеството им на живот и да насърчава гражданското участие.

Фондацията работи за постигане на следните цели:
  • Да създава условия за свободен и равен достъп до информация, интернет и електронни услуги за гражданите;
  • Да насърчава информационната грамотност, ученето през целия живот, гражданското участие и социалното сближаване, местното и общностното развитие;
  • Да подпомага социалната интеграция на групите в неравностойно положение, равните възможности за образование и здравеопазване за всички граждани чрез подобряване на достъпа  до информация;
  • Да подпомага развитието на обществените библиотеки;
  • Да насърчава интеркултурния диалог и международните контакти.

Учредителен акт

Учредителен акт на Фондация „Глобални библиотеки – България“

Skip to content