Scroll Top

ФГББ обявява процедура за избор на изпълнител

Фондация „Глобални библиотеки – България”, с адрес: 1000 София, ул. “Христо Белчев” № 1, ет.4, Ви кани да участвате в открита процедура с обявление за избор на изпълнител за изпълнение на услуга с предмет: „Поддръжка на компютърна, комуникационна и офис техника”, собственост на Фондацията и предоставена за ползване в читалищни библиотеки на територията на страната.
Участниците в процедурата следва да се съобразят с всички указания, условия и изисквания, посочени в техническата документация, приложената към настоящето обявление.
Поканата за участие в процедурата за избор на изпълнител се отнася до всички заинтересовани лица и заедно със съпътстващата я документация е публикувана на електронната страница на Фондацията: https://www.glbulgaria.bg.
Оферти се приемат в срок до 14 февруари 2017 г., 14:00 часа на електронен адрес: office@glbulgaria.net.
За допълнителна информация и въпроси изпращайте електронни съобщения на адрес: office@glbulgaria.net. Въпроси на посочения адрес се приемат до 8 февруари 2017 г. включително. Срокът за отговор е 3 работни дни, следващи подаване на запитването.

Skip to content