Scroll Top

Устойчиви услуги чрез обществените библиотеки

Име на проекта:
Устойчиви услуги чрез обществените библиотеки

Период на изпълнение:

Партньори:

Уебсайт:

Резюме:

През 2014 г. с цел по-ефективно подпомагане на обществените библиотеки, ФГББ реализира проекта с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“ на Министерството на културата. С изпълнението му се идентифицира състоянието на услугите, предлагани от обществените библиотеки след приключването на Програма „Българските библиотеки – място за достъп до информация и комуникация за всеки“, изпълнявана в България за периода 2009-2013 г. и наричана за кратко Програмата.

Цели на проекта:

  1. Създаване на капацитета на ФГББ за провеждане на проучвания и извършване на анализи на политики в областта на културата и гражданското участие;
  2. Повишаване на уменията на целевите библиотеки за ефективна работа в мрежа с цел подобряване на услугите за гражданите;

Дейности:

  1. Задълбочен анализ на ситуацията в България след изпълнение на Програмата – резултати, въздействие, текущи потребности.
  2. Разработване на пътна карта за привличане на проектна и донорска подкрепа за развитие и подобряване на услугите, предоставяни чрез обществените библиотеки;
  3. Поддържане на актуална база данни за обхвата на услугите и тенденции за промени;
  4. Организиране на семинар за обсъждане на резултатите от събраната информация от страната и очертаване на тенденции за бъдещи действия;
  5. Популяризиране на дейността на ФГББ и резултатите от проекта чрез портала на Фондацията и други подходящи форми.

Резултати:
Фондация „Глобални библиотеки – България“ разшири своя капацитет за работа с библиотеките по места с цел подобряване на условията за предоставяне на електронни услуги на гражданите, за тяхното приобщаване и принос в развитието на местните общности, за устойчивост на мрежата от обществени библиотеки и за разширяване на обхвата ѝ. Фондацията идентифицира институции и партньори в страната и чужбина за бъдещо сътрудничество.

Skip to content