Scroll Top

Библиотеката – обединителен център на НПО сектора и общността в региона на Кърджали, Разград и Враца

Име на проекта:
Библиотеката – обединителен център на НПО сектора и общността в региона на Кърджали, Разград и Враца

Период на изпълнение:

Партньори:

Уебсайт:

Резюме:

Проектът се изпълнява в партньорство с Фондация „Помощ за благотворителността в България” и е финансиран от „Програма за подкрепа на НПО в България” по финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 г.

Цели на проекта:

Развитието на регионалните библиотеки като обединителен и ресурсен център за местното гражданско общество
Създаването на връзки между НПО и гражданите и предоставянето на платформа за колективни граждански действия по важни местни проблеми и въпроси

Основни дейности:
1. Подкрепа за служителите на регионалните библиотеки в усвояване на застъпнически знания и умения
2. Подкрепа за служителите на целевите библиотеки в разработване на методика за провеждане на регионални проучвания и изработка на “Компас на гражданския сектор”
3.Подкрепа за активните НПО и неформални групи да придобият важни умения за развитие на организациите си според текущите им нужди
4. Организиране на 3 информационни изложения на работата на НПО-та в целевите региони
5. Организиране на 3 паралелни публични акции в Международния ден на доброволеца и доброволчеството по актуални за местни общности проблеми
6. Изработване и целево разпространение на Наръчник на библиотеките за работа с НПО.

Резултати:

В рамките на проекта се използваха силните страни на библиотеките, тяхната достъпност, наличието на постоянен интернет достъп, обособените места за срещи, постоянния поток от граждани за да се представят местните НПО-та, техните сфери на дейност и каузи. Повишените в рамките на обученията застъпнически знания и умения на регионалните НПО, включително читалища доведе до по-доброто разбиране на работата им от местните общности.
Регионалните библиотеки чрез предвидените разнообразни дейности /проучвания – кабинетни и на терен, анкети, организиране на публични прояви, обучения в застъпничество и работа с медиите/ по проекта повишиха капацитета си да бъдат форум за местни дискусии и при нужда платформа за обединени колективни действия по местни теми от важност за гражданите.
В проектът ФГББ натрупа ценен опит, който ще може да мултиплицира с влиянието си върху целевите библиотеки в мрежата на Глобални библиотеки, най-вече в региони, където липсват или са много малко постоянно действащите неправителствени организации. Разработеният Наръчник на библиотеките за работа с НПО може да се полза успешно и другите области и от библиотеки и от НПО-та.
Разработените „Компас на гражданския сектор” и „Библиотеките и гражданските организации” – наръчник за работата на НПО и библиотеките в съответните региони са предпоставка за укрепването на коалиции на НПО и след приключването на проекта, както и ангажиране на граждани в каузите и дейностите им. Изработеният Наръчник ще бъде разпространяван и прилаган от библиотеките и в останалите 25 области на България, което ще допринесе за устойчивото развитие на коалиции на НПО и библиотеки, работещи в партньорство, и след приключването на проекта.

Skip to content