Scroll Top

Писмени съкровища на Долен Дунав

Име на проекта:
Писмени съкровища на Долен Дунав

Период на изпълнение:

2020 – 2021

Партньори:

  • Окръжна библиотека „Александру и Аристя Аман“ /Alexandru & Aristia Aman Dolj County Library (Долж, Румъния)
  • Регионална библиотека „Любен Каравелов“ (Русе, България)
  • Фондация “Глобални библиотеки – България” (София, България)

Уебсайт:
https://twtld.com/

Резюме:
Фондация „Глобални библиотеки – България” е бенефициент по програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег Румъния – България V-А с проект ROBG-290 „Писмените съкровища на Долен Дунав“.

Писмени съкровища на Долен Дунав

Фондация „Глобални библиотеки – България” е бенефициент по програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег Румъния – България V-А с проект ROBG-290 „Писмените съкровища на Долен Дунав“. Проектът е финансиран по Приоритетна ос 2: „Зелен район“, Специфична цел 2.1: „Подобряване на устойчивото използване на природното наследство и ресурси на културното наследство“; Тематична цел 6: „Опазване и защита на околната среда и насърчаване на ефективното използване на ресурси“; IP 6в: Съхраняване, опазване, популяризиране и развитие на природното и културно наследство.

Проектът е с продължение 18 месеца. Партньори по проекта на ФГББ, която е водещ бенефициен са Окръжна библиотека „Александру и Аристя Аман“ – Долж (Alexandru & Aristia Aman Dolj County Library) и Регионална библиотека „Любен Каравелов“, гр. Русе. Общата стойност на проекта е 486 029.02 евро, разпределен между тримата участници.

Целта на проекта е насърчаване на съвместното съхранение, опазване, популяризиране и развитие на писменото културно наследство на трансграничния регион чрез разнообразяване на туристическите услуги и развитие на литературния туризъм като основен фактор за използване и експлоатация на общи предимства и потенциал. Специфичните цели включват създаване на нов интегриран туристически продукт „Трансгранична дестинация за литературен туризъм Долен Дунав“, както и дейности по изграждане на трансгранична партньорска мрежа и повишаване на капацитета ѝ за съвместно стратегическо планиране, управление и устойчиво развитие на Долен Дунав.

За повече информация посетете: https://twtld.com

Skip to content