Scroll Top

Проект „Съвременни подходи за проучване, представяне и достъп до книжовното културно-историческо наследство на област Габрово”

Регионален исторически музей-Габрово с партньор Регионална библиотека „Априлов-Палаузов” – Габрово получи финансиране в размер на 199 884 евро по Мярка 2 „Документиране на културната история” по програма BG 08 „Културно наследство и съвременни изкуства”, финансирана от Финансовия механизъм на Европеъското икономическо пространство 2009-2014 г.
Проектът „Съвременни подходи за проучване, представяне и достъп до книжовното културно-историческо наследство на област Габрово”  предвижда създаването на центрове за дигитализация на културно-историческото наследство в двете институции, оборудвани със съвременна техника и специализиран софтуер. Целта на проекта е да се опази културното наследство за бъдещите поколения  и да се осигури свободен и неограничен достъп на местната, националната и международната общественост до него.
Това ще бъде постигнато чрез конвертиране на обекти с културна стойност – редки, ценни и старопечатни издания в дигитален формат за първи път.  Колекциите от старопечатни книги и ръкописи на на двете институции ще бъдат дигитализирани, каталогизирани и представени в Интернет.  Ще бъдат подобрени условията на съхранение на колекциите в културните институции, включени в проекта.

Skip to content