Scroll Top

Регионална кръгла маса „Библиотеките – привлекателни центрове за учене през целия живот“ в Габрово

11061351_829419960427900_6419069940030299327_o

На 14 май 2015 г. в Регионална библиотека "Априлов – Палаузов" – Габрово в рамките на Националната библиотечна седмица "Библиотеките – място за учене през целия живот" по инициатива на Българската библиотечно-информационна асоциация се проведе регионална кръгла маса под надслов "Библиотеките – привлекателни центрове за учене през целия живот". Във форума участваха представители на областната и общинската администрация, експерти от Регионалния инспекторат на МОН, РЕКИЦ, ТУ – Габрово, ТСБ, ЦПО "Интелекти"- В.Търново, библиотечни и педагогически специалисти, партньори. Приветствие към форума поднесоха директорът на Регионалния инспекторат на МОН г-н Георги Маринов и началникът на отдел "Култура и туризъм" в Община Габрово; Радослава Балевска. Г-жа Катюша Станчева, ст. експерт от РИО -Габрово представи Националната стратегия за учене през целия живот, а Савина Цонева и Анелия Мутафчиева Христова опита на РБ "Априлов – Палаузов"в обучението на възрастни. Участниците се запознаха с добри практики и постижения на обществените библиотеки като центрове за учене през целия живот. Обсъдени бяха конкретни форми на сътрудничество и координация между различните заинтересовани страни. В дискусията се включиха г-жа Снежана Сидерова, председател на общинската комисия за библиотечно – информационно обслужване на гражданите, г-н Светослав Стефанов от ЦПО "Интелекти" – В.Търново, обучители и партньори. Участниците във форума се обединиха около следните изводи и предложения: 1. Библиотеките са привлекателен и ефективен център за различните форми на учене през целия живот на всички възрасти. Техните дейности и услуги се вписват в почти всички области от Националната стратегия за УЦЖ 2014-2020. Особено важно е това, което те правят за хората със специфични потребности, от третата възраст и за тези, които живеят в отдалечени населени места. 2. Необходимо е сътрудничество между всички заинтересувани страни с цел координация и ефективно използване на библиотечните ресурси при:разработване на механизми за стимулиране на включването на децата в предучилищното възпитание и подготовка и за подкрепа на грижата от най-ранна детска възраст, и особено за децата в неравностойно положение (2.1.от План за действие 2015), в организираните от МОН Дни на ученето през целия живот, в координацията на дейностите по Стратегията на национално ниво и в многостепенната областна координаци,в измерване на въздействието на дейностите по Стратегията с представяне на библиотечна статистика за брой обучения и обучени граждани. 3. Библиотеките са ключов партньор за изпълнение на целите на Стратегията. За да се развие техния потенциал, е необходимо: да бъдат включени като равнопоставени участници и партньори в националните и регионалните годишни планове за изпълнение на Националната стратегия за учене през целия живот; да бъдат технологично оборудвани като част от модерната образователна среда, достъпна за всички граждани;да получават достатъчно и редовно финансиране за развитие на библиотечните колекции и услуги. Участниците във форума изразяват съгласие и готовност за постоянен диалог и сътрудничество в развиването на обществените библиотеки като привлекателни центрове за ученето през целия живот.

Skip to content