Scroll Top

DIGIBREAKER PLUS

Име на проекта:
DIGIBREAKER PLUS

Период на изпълнение:

12.2022 – 11.2024

Уебсайт:
www.digibreakerplus.com/

Резюме:
DIGI-BREAKER PLUS има за цел да създаде нови възможности за кариерно ориентиране на безработни възрастни в местните общности чрез повишено разбиране за цифровите услуги, и да подобри възможностите и инструментите за работа при предлагане на подкрепа на безработни възрастни от страна на: консултанти по заетостта, специалисти по кариерно ориентиране и обучители за възрастни.

Преодоляване на бариерите и изграждане на общност за ефективна, устойчива и приобщаваща дигитализация на услугите за кариерно ореинтиране на възрастни

Всеки има право на навременна и съобразена с него помощ за подобряване на перспективите за заетост или самостоятелна заетост – Европейски стълб на социалните права

Зелените умения са сред фокусните действията в областта на климата, които ни помагат да насърчаваме и подкрепяме зелената заетост – Европейски пакт за климата

DIGI-BREAKER PLUS (DB+) е партньорство за сътрудничество, което има за цел да ускори зеления и цифров преход. Партньорите по проекта са убедени, че за търсещите работа е трудно да успеят сами в този променящ се свят. В контекста на бързата дигитализация както безработните потребители, така и консултантите, които не включват използването на цифрови инструменти в работните си практики, са изложени на нарастващ риск от изключване.

Започнал през декември 2022 г., проектът DB+ създава мултимедиен инструментариум, който улеснява достъпа до услуги за кариерно ориентиране, като същевременно насърчава самосъзнанието, самоорганизацията и ролята на развитието на общността в процеса на търсене на работа. Проектът ще се фокусира и върху въздействието на зеления преход, тъй като има възможност за по-екологична икономическа дейност в широк спектър от сектори.

DIGI-BREAKER PLUS има за цел да създаде нови възможности за кариерно ориентиране на безработни възрастни в местните общности чрез повишено разбиране за цифровите услуги, и да подобри възможностите и инструментите за работа при предлагане на подкрепа на безработни възрастни от страна на: консултанти по заетостта, специалисти по кариерно ориентиране и обучители за възрастни. Проектът ще разработи набор от учебни материали, използвайки гъвкав подход за справяне с необходимостта от преквалификация и повишване на уменията на работниците по начих, който отговаря на текущите трансформации на пазара на труда. Проектът ще осигуряви устойчивост и приобщаване във всички фази от реализацията си.

 

Проектът е осъществяван от 6 партньорски организации от 5 страни в ЕС – Белгия, Италия, Латвия, Швеция, България:

 

Резултати на проектA ще бъдат:

Обучителен курс в MOOC платформата, електроннен наръчник и ръководство за консултанти
3 модула с общо 12 урока обхващащи:

  • Самосъзнанието
  • Самоорганизацията
  • Развитието на общността

План за дейности за развитие на общността
Включително създъване на общност на заинтересуваните и разработване на практически инструкции

Брошура в препоръки за политики
Която да стимулиря дискусия и размисъл относно въздействието и уместността на цифровите инструменти в кареирното ориентиране

 

За повече информация посетете уебсайта на проекта: www.digibreakerplus.com

DB+ е реализиран с финансовата подкрепа на програма ЕРАЗЪМ+ на Европейсия съюз.

Skip to content