Scroll Top

Дигитални умения за малките и средни предприятия в България

Име на проекта:
Дигитални умения за малките и средни предприятия в България

Период на изпълнение:
2017 г. – 2018 г.

Партньори:

 • GLBF
 • Union of Small and Medium Sized Businesses ‘Made in Bulgaria’
 • Latvian Association for Information and Communication Technologies
 • The Regional Libraries in the Bulgarian cities Plovdiv, Smolyan and Stara Zagora

Резюме:
За да се трансферира успешно в България иновативния образователен модел от Латвия, в рамките на проекта ще се изградят широки местни партньорства в трите области Пловдив, Смолян и Стара Загора. Те ще се обединят около обществените бибилотеки. По този начин те ще се развият като основен център за предоставяне на достъпни и гъвкави форми на неформално учене и придобиване на цифрови компетентности от заетите в МСП.

Обществените библиотеки се превръщат в център за придобиване на съвременни цифрови знания и умения от заетите в МСП

Проект „Дигитални умения за малките и средни предприятия в България“ се изпълнява от Фондация Глобални библиотеки – България (ФГББ).

Партньори на ФГББ са Сдружение „Произведено в България – съюз на малкия и среден бизнес“ и Латвийската асоциация за информационни и комуникационни технологии. Проектът се изпълнява в тясно сътрудничество и с регионалните библиотеки в областите Пловдив, Смолян и Стара Загора.

Той е финансиран по процедура „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Общата стойност на проекта възлиза на 168 393,58 лв. от които европейското финансиране е 159 973.89 лева, а национално съфинансиране от държавния бюджет е в размер на 8 419.69 лева.

Периодът на неговото изпълнение е една година, като се очаква да приключи в края на октомври Периодът на неговото изпълнение е една година, като се очаква да приключи в края на октомври 2018 г.

Към 2020 г. 90% от работните места ще изискват цифрови умения, съгласно прогнози на Европейската комисия.

Индекса на готовност на България за цифровата икономика я поставя в последната 4-та група на “Колебливите” държави в ЕС.

Същевременно, в развитите информационни общества и икономики, библиотеките днес са третото място след дома и работата/училище. Те предоставят модерни пространства за равен достъп до информация и комуникация, учене през целия живот, съвместна работа и срещи, създаване на нови продукти, творчество и вдъхновение, изяви и събития.

Ето защо, чрез настоящия проект Фондация Глобални библиотеки – България си поставя за цел да развие иновативен образователен модел и да утвърди регионалните библиотеки в Пловдив, Смолян и Стара Загора като център за придобиване на съвременни цифрови умения от собствениците и заетите в МСП.

В тази връзка ще се осъществят транснационално сътрудничество, трансфер на социални иновации и добри практики от Латвия, и ще се развият партньорства между различни заинтересовани страни в България.

Ще се разработят учебни модули за придобиване на най-съвременни цифрови умения, съобразени с нуждите на МСП:

 • Дигитален (цифров) маркетинг,
 • Услуги в облак за МСП,
 • Защита и поверителност на данните,
 • Безопасни онлайн транзакции и сътрудничество.

Учебната програма ще представи перспективите за развитие на производството и бизнеса в началото на Четвъртата индустриална революция, и свързаните с това промени в управленските и информационните системи с въвеждането на системи устройства с изкуствен интелект, блокчейн технологиите и криптовалутите.

Пилотно ще бъдат обучени 30 представители на МСП от областите Пловдив, Смолян и Стара Загора, като с това ще се повишат перспективите им за устойчива заетост.

Иновативната образователна програма ще се основава на равен достъп и гъвкави процеси за неформално учене:

 • смесен подход на обучение: лице в лице, онлайн обучение и практическо приложение на усвоените знания,
 • съвременна онлайн обучителна платформа с автоматизирани процеси,
 • свободен достъп до подходящи пространства, ресурси, обучители, ментори и партньори в обществените библиотеки.

Заедно с нашите партньори и заинтересованите страни ще създадем ценни възможности за:

 • креативност, иновации, предприемачество и икономически подем,
 • развитие на МСП,
 • повишаване производителността на труда.

Така ще допринесем за постигането на общата цел на проекта, а именно да се повишат възможностите за устойчива заетост и качеството на работната сила в българските МСП.

Постигнатите резултати ще бъдат разпространени в мрежата на ФГББ, обхващаща над 980 обществени библиотеки в цялата страна и сред членовете на Съюз Произведено в България, който обединява над 492 индивидуални членове (МСП) и 14 колективни членове – браншови организации, които отделно имат още 1000 членове.

Иновативни образователни модели и партньорства за развитие на цифровите умения в МСП

Проект „Дигитални умения за малките и средни предприятия в България“Проект „Дигитални умения за малките и средни предприятия в България“Първата основна дейност по проекта е организирането и провеждането на пет дневна обучителна програма за обмяна на опит и добри практики в Латвия.

В нея участие взеха по двама представители на ФГББ, трите регионални библиотеки и МСП от Пловдив, Смолян и Стара Загора. Чрез нея се повишава капацитета на ФГББ и ключови заинтересовани за разработването, прилагането, мониторинга и оценката на добри практики и иновативни подходи в две основни направления:

 • изграждане и развитие на съврменнни и ефективни образователни модели за придобиване на дигитални умения от заетите в МСП;
 • изграждане и развитие на широки партньорски мрежи на национално и регионално ниво за социални иновации в сферата на учене през целия живот за заети лица, с фокус върху придобиването на дигитални умения.

Важен акцент е включването на представители на целевата група в тази дейност. Придобитите знания и умения ще им позволят в последствие активно да се включат при адаптирането на образователната програма в България. По този начин тя ще бъде възможно най-добре съобразена със специфичните потребности и особености на заетите в МСП от областите Пловдив, Смолян и Стара Загора. По време на посещението българската делегация се запозна с дейностите за развитие на цифрови умения на латвийския партньор LIKTA. Д-р Мара Якобсон, вицепрезидент на LIKTA, направи презентация на проекта “Цифрови умения за малки и средни предприятия в Латвия”: целите, дейностите и постигнатите основни резултати.

Домакините представиха методологията за обучение, разработена и използвана в латвийския проект.

Беше осъществена практическа демонстрация на онлайн обучителната платформата, разработена и използвана в рамките на латвийския проект. Специално внимание бе обърнато на средствата за администриране и обучение, като Share Point и MOODLE.

Българските експерти придобиха по-целенасочени познания за четири модула от латвийската програма за обучение на МСП:

1. Дигитален (цифров) маркетинг
2. Услуги в облак за МСП
3. Защита и поверителност на данните
4. Безопасни онлайн транзакции и сътрудничество

Партньорства за развитие на цифрови знания и умения в Латвия

Експертите от LIKTA представиха начина на създаване и развитие на национални и местни партньорства за изпълнение и популяризиране на своя образователен модел, насочен към придобиване на ИКТ умения от собственицитие и заетите в МСП.

Българската делегация се срещна и проведе дискусии с 15 латвийски експерти, изследователи и обучители по дигитални компетенции, и представители на библиотечната общност.

Те получиха полезни знания и информация за библиотечната мрежа в Латвия и основните й функции и роля за развиване на цифрови умения за гражданите и МСП.

Експерти от информационния център на библиотека Курси и Градска библиотека Джелгава разясниха как и какви партньорства развиват, за да осъществяват различни видове обучения по цифрови умения и цифрови услуги в библиотеките в Латвия (например партньорства с банки, VID, Latvenergo и др.).

Посещение в Националната библиотека на Латвия
По време на посещението си в Националната библиотека на Латвия, г-жа Марта Джилума от дирекция “Библиотечно развитие” запозна българската група с проектите на библиотеката за медийна грамотност и цифрови умения. Г-жа Вита Юрага от дирекция “Развитие на компетенции” представи програмите и проектите за обучение и учене през целия живот, както и системата на Националната библиотека на Латвия за признаване на неформално обучение.
На българската делегация бяха представени и дейностите на Националната библиотека на Латвия за развитие на медийна грамотност у деца.

Последният ден от посещението на ФГББ приключи с официална церемония в Националната библиотека на Латвия по издаване на сертификати за придобитите знания.

След завръщането си в България експертите от ФГББ, трите библиотеки и малките и средни предприятия от областите Пловдив, Смолян и Стара Загора ще започнат своята работа по адаптиране на иновационните практики, които им бяха представени в Латвия. Те ще разработят учебна програма и образователно съдържание за придобиване на цифрови компетенции, съобразени с потребностите на българските МСП.

Обществената библиотека в 21 век – център на местните общности за учене през целия живот

За да се трансферира успешно в България иновативния образователен модел от Латвия, в рамките на проекта ще се изградят широки местни партньорства в трите области Пловдив, Смолян и Стара Загора. Те ще се обединят около обществените бибилотеки.

По този начин те ще се развият като основен център за предоставяне на достъпни и гъвкави форми на неформално учене и придобиване на цифрови компетентности от заетите в МСП.

В партньорството за тяхното изграждане като основен център за дигитални компетентности на заетите от МСП ще бъдат поканени да участават широк кръг заинтересовани страни – областни управи, общини, обществени библиотеки, НПО, работодатели, образователни и обучителни институции.

Във връзка с формирането на партньорствата, ще се проведат и еднодневни обучения във всяка област, чрез които ще се повиши капацитета на заинтересованите страни за иницииране, разработване и изпълнение на социални иновации, насочени към придобиване на дигитални умения от заетите в МСП.

Презентации от обученията по социални иновации за дигитални умения:

 1. Представяне на проект “Дигитални умения за МСП в България”
 2. Социални иновации за дигитални умения – основни понятия, етапи, партньорство, фактори за успех
 3. Обществените библиотеки в 21 в. – центрове за дигитално включване. Добри практики.
 4. Анализ на заинтересованите страни от развитието на цифрови умения у заетите в МСП от областите Пловдив, Смолян и Стара Загора
  Меморандум за сътрудничество на заинтересованите страни в област Пловдив
  Меморандум за сътрудничество на заинтересованите страни в област Смолян
  Меморандум за сътрудничество на заинтересованите страни в област Стара Загора
 5. Помагало по социални иновации

Равен достъп до гъвкави процеси за неформално обучение + широки партньорства

След като се изградят партньорствата със заинтересовани страни в трите области Пловдив, Смолян и Стара Загора, ще се осъщстви трансферирането на добрите практики и иновативни модели, взаимствани от опита на латвийския партньор ЛИКТА.

Ще се създаде изцяло иновативен за българските условия образователен модел за придобиване на цифрови умения от заетите в МСП. Той ще се основава на няколко основни елемента:
1) въвеждането на съвременни форми на неформално обучение и гъвкави процеси на учене;
2) участието на максимално възможен кръг от заинтересовани лица и целевата група при адаптирането на новия образователен модел;
3) използването на максималния капацитет и потенциал на регионалните библиотеки като центрове за дигитално включване.

Самото създаване на иновативния образователен модел в областите Пловдив, Смолян и Стара Загора ще премине през следните стъпки.

Ще се осъществи адаптиране на 1 обучителна програма по дигитални компетентности за заети в МСП, с четири модула, с 3 нива за усвояване на дигитални компетентности:

 • Дигитален маркетинг.
 • Услуги в облак за МСП.
 • Защита и поверителност на данните.
 • Безопасни онлайн транзакции и сътрудничество.

Ще се адапатира учебно съдържание за всяко ниво от всеки от модулите в учебната програма.

Ще се изгради интерактивна онлайн обучителна платформа, базирана на MOODLE.

Иновативната образователна програма ще се основава на равен достъп и гъвкави процеси за неформално учене:

 • смесен подход на обучение: лице в лице, онлайн обучение и практическо приложение на усвоените знания,
 • съвременна онлайн обучителна платформа с автоматизирани процеси,
 • свободен достъп до подходящи пространства, ресурси, обучители, ментори и партньори в обществените библиотеки.

За нуждите на бъдещото прилагане на учебната програма ще се развие капацитета на широка мрежа от обучители в трите области – представители на обществени библиотеки, образователни и обучителни организации, бизнеса, НПО.
Ще се предостави учебно помагало за обучение на обучители. Можете да свалите *.pdf формата на помагалото.
Ще се проведат три двудневни обучения на по 10 обучители по дигитални компетентности във всяка от трите области Пловдив, Смолян и Стара Загора.

Библиотеката – вход към дигиталния свят за МСП

В рамките на проекта ще се извърши пилотно тестване на новата образователна програма, за да се провери реалния ефект, който тя може да постигне за развитието на цифровите компетентности от заетите в МСП.

За целта ще се проведат първи пилотни обучения на общо 30 заети лица от МСП в трите области Пловдив, Смолян и Стара Загора.

В рамките на един месец ще бъдат тествани четирите модула на новата образователна програма.

Ще се сформират групи от по 10 представители на МСП във всяка от трите области.

Ще се приложи смесен подход на обучение.

онлайн обучение, чрез изградената съвременна обучителна платформа в интернет, с автоматизирани процеси за администриране, комуникация и оценка.
лице в лице в регионалните библиотеки.
практическо приложение на усвоените знания, чрез работа по реални казуси на самите МСП.

В регионалните библиотеки, с подкрепата на партньорите и заинтересованите страни, за представителите на МСП ще бъде осигурен достъп до подходящи пространства за учене и срещи, ресурси, обучители, ментори.

По този начин библиотеките ще се превърнат в център, в който собствениците и работещите в МСП ще могат чрез методите на неформалното образование да развиват своите цифрови умения в удобно за тях време.

Библиотеката – третото място за дигитално включване след дома и работното място

Дигитални учения за МСП в България /видео/

След приключване на пилотното обучение ще се направи оценка на постигнатите резултати от гледна точка на приложимостта на иновативните елементи на новия образователен модел за придобиване на цифрови умения от заетите в МСП от областите Пловдив, Смолян и Стара Загора.

Тя ще проследи логическата връзка между планираните дейности за трансфериране на идентфицираните иновативни практики и тяхното реално изпълнение.

Ще се проследи постигането на целите и резултатите на проекта, както и тяхната връзка с удовлетворяване потребностите на целевата група.

Въз основа на извършената оценка ще се изготви доклад, който ще съдържа полезни насоки за по-нататъшното развитие на иновативния образователен модел в България.

В последната фаза на проекта ще се предприемат мерки за разпространение на постигнатите резултати от адаптирането и пилотното тестване на иновативния образователен модел.

Целта е те да достигнат и да могат да се ползват от максимален брой заинтересовани страни от развитието на програми за повишаване на цифровите компетенции на заетите лица в МСП. Не само в трите области Пловдив, Смолян и Стара Загора, но и в цялата страна.

Ще бъдат предприети дейности, чрез които резултатите да достигнат до всички над 980 обществени библиотеки от мрежата на ФГББ, както и до всички над 1 400 членове на Сдружение “Произведено в България”.

Резултатите също така ще бъдат представени на всички идентифицирани организации, в рамките на осъществените преди това анализи на заинтересованите страни в областите Пловдив, Смолян и Стара Загора.

Освен това резултатите ще бъдат представени и на заинтересованите страни на национално ниво от въвеждането на социални иновации и програми за придобиването на цифрови знания и умения от заетите в МСП.

Ще се разпространят две помагала за развитие на социални иновации и за обучение на обучители по цифрови умения. Ще се организират няколко кръгли маси. Ще се изготвят няколко видеклипа за внедрените иновации и ще се осъществи кампания за популяризиране на иновативния образователене модел в медиите и социалните мрежи.

Оценка на постигнатите резултати от гледна точка на приложимостта на иновативните елементи на новия образователен модел за придобиване на дигитални умения от заетите в МСП от областите Пловдив, Смолян и Стара Загора – АНАЛИТИЧЕН ДОКЛАД – Людмила Атанасова

Прессъобщения

На национална кръгла маса ще бъде обсъдена ролята на библиотеките за приобщаването на гражданите към цифровото общество
София, 5 декември 2018 г., ФГББ

Фондация „Глобални библиотеки – България“ насърчава социалните иновации за развитие на дигитални умения в малките и средните предприятия
София, 27 юли 2018 г., ФГББ

Обществените библиотеки се превръщат в център за придобиване на съвременни цифрови знания и умения от заетите в МСП
София, 12 януари 2018 г., ФГББ

Пресконференция за началото на проект BG05M9OP001-4.001-0135-C01 „ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ ЗА МАЛКИТЕ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ В БЪЛГАРИЯ“
София, 9 януари 2018, ФГББ

Медиите за проекта

CIO Business Technology Leadership – Списание
Януари 2019г.

ББИА Онлайн -Списание на Българската библиотечно-информационна асоциация
год. VIII, бр.6, декември 2018

Обществената библиотеката – център за дигитално включване на възрастни
Варна, 8 декември 2018 г., Градското списание

Смолян: Ролята на библиотеките за приобщаването на гражданите към цифровото общество ще бъде обсъдена на кръгла маса в Регионална библиотека „Никола Вранчев“
Смолян, 28 ноември 2018 г., Glas.bg

Дискутират ролята на библиотеките за приобщаването на гражданите към цифровото общество
Стара Загора, 28 ноември 2018 г., Дарик Стара Загора

Спаска Тарандова, Фондация „Глобални библиотеки – България“: Голяма е нуждата сред представителите на малкия бизнес от новите възможности на цифровата среда
Пловдив, 27 ноември 2018 г., Радио Фокус

Кръгла маса обобщава резултатите от дигитално обучение в регионалните библиотеки
Пловдив, 27 ноември 2018 г., БНР Радио Пловдив

Обучение по проект „Дигитални умения за МСП в България” се проведе в библиотеката
Смолян, 25 юли 2018 г., Smolyannews.com

LIKTA welcomes to Riga partners from Global Libraries Bulgaria Foundation
Рига, 23 януари 2018 г., Латвийска асоциация за информационни и комуникационни технологии

Educational models and partnerships for development of digital skills of SMEs employees: Global Libraries Bulgaria Foundation study visit to Riga, Latvia
Рига, 22 януари 2018 г., UniteIT

Проект „Дигитални умения за малките и средни предприятия в България“
Пловдив, 16 януари 2018 г., Народна библиотека “Иван Вазов”, Пловдив

Обществените библиотеки стават центрове за придобиване на цифрови умения за малкия и средния бизнес
София, 15 януари 2018 г., Кафене.бг

Проект повишава дигиталните умения за работещи в малки и средни предприятия в България
Стара Загора, 15 януари 2018 г., infoZ

Проект подпомага цифровата икономика в България чрез развитие на обществените библиотеки
София, 13 януари 2018 г., Аз чета

Дигитално обучение за малки фирми по латвийски стандарт
София, 12 януари 2018 г., Монитор

Начало на Проект „Дигитални умения за малките и средни предприятия в България“
Стара Загора, 12 януари 2018 г., Регионална библиотека Захарий Княжески, Стара Загора

90% от заетите в промишлеността трябва да имат дигитални умения до 2020-а
София, 12 януари 2018 г, БНР

Индексът на готовност за цифрова икономика показва, че България е в дъното на класацията за ЕС
София, 12 януари 2018, your-day.net

Индексът на готовност за цифрова икономика показва, че България е в дъното на класацията за ЕС
София, 12 януари 2018, nakratko.bg

Индексът на готовност за цифрова икономика показва, че България е в дъното на класацията за ЕС
София, 12 януари 2018, БНР

Пресконференция за началото на проект BG05M9OP001-4.001-0135-C01 „ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ ЗА МАЛКИТЕ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ В БЪЛГАРИЯ“
Смолян, 11 януари 2018, Регионална библиотека Николай Вранчев

Започва работата по проект „Дигитални умения за малките и средните предприятия в България“
Стара Загора, 9 януари 2018 г., infoZ

Skip to content