Scroll Top

Проект на Регионална библиотека Кюстендил, финансиран от ФГББ

DSC00084

Проект: Информацията и знанието за устойчиво развитие – отговорност за устойчиво бъдеще
Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Фондация „Глоб@лни библиотеки – България” в рамките на конкурс „Библиотеката – активен участник в обществения живот” 2018, в изпълнение на Договор РД11-00-338/20.12.2018 с Министерство на културата. Стойността на безвъзмездното финансиране е 4263 лв.
Водеща организация и грантополучател е Регионална библиотека „Ем. Попдимитров” Кюстендил, а партньори :
Шесто основно училище “Св. Паисий Хилендарски”,
Пето основно училище „Хр. Ботев” ,
Природоматематическа гимназия “Проф. Емануил Иванов”
Професионална гимназия по икономика и мениджмънт „Йордан Захариев”
Основна цел на Проекта: Да затвърди ролята на Регионална библиотека „Емануил Попдимитров” Кюстендил като водещ фактор и активен участник в глобалното образование в контекста на концепцията за устойчиво развитие.
Конкретни цели:
 Да създаде балансирано партньорство с устниците в Проекта, подпомагайки реформата в образователната система, посредством новите ИКТ за създаване и използване на съдържание;
 Да доразвие капацитета на Библиотеката за предоставяне на образователни и обучителни услуги в сферата на устойчивото развитие;
 Да участва активно в подготовката на младото поколение за предизвикателствата, залегнали в Програмата 2030 за устойчиво развитие, акцентирайки върху неформалното е-образование като комбинация от ИКТ, Е-съдържание и дигитални умения.
Проектът е насочен към деца и младежи от училищата в Кюстендил на възраст 11-17 г., родителската общност, регионални и местни власти и институции, НПО, медии и неформални сдружения.
Преки бенефициенти са клубовете по екология в училищата-партньори по Проекта.
Реализацията включва компплекс от образователни дейности в клубовете в следните направления:
 Създаване на дигитални умения и информационна грамотност в областта на устойчивото развитие;
 Посещение на обекти и институции, имащи отношение към околната среда и здравето – ХМС, ВиК, Сметище за ТБО; Предприятие, изпозващо иновативни екотехнологии или екоферма в района; Срещи с представител на община Кюстендил и РИОСВ за презентиране на функциите им и възможностите за участие при вземане на решения или подаване на сигнали за нередности;
 Акция „Екомобилност – щадя природата”. По време на акцията ще се призоват гражданите на Кюстендил да използват за придвижване велосипеди вместо автомобили.
 Акция „Да изчистим България заедно”. Членовете на клубовете ще се включат активно в акцията, като всеки клуб ще избере района за почистване.
 Дискусия на тема ”Бъдещето е в зелената икономика”.
Другата съществена дейност в Проекта е Създаване на е-съдържание и бази данни – информационни и презентационни материали, библиографски списъци и линкографии, пълнотекстови приложения, визуални материали по темата. Целта е те да бъдат приложими в образователния процес и да бъдат достъпни неограничено на страницата на Регионална библиотека Кюстендил. Ще бъде създаден и профил на Проекта във Фейсбук, което ще подпомага комуникацията между всички участници и ще популяризира резултатите от реализацията на Проекта.
Крайната и най-важна цел от реализираните дейности е да се възпита у младите хора активно гражданско отношение към проблемите на устойчивото развитие.

Skip to content