Scroll Top

Финално проучване за оценка на въздействието на Програма „Глоб@лни библиотеки – България”

Финалното проучване за оценка на въздействието на Програма „Глоб@лни библиотеки – България” е осъществено от социологическа агенция ЕСТАТ ООД в периода юли – ноември 2013 г. Целта на проучването е да оцени постиженията на Програмата за петгодишния й период на действие в България, като изследва въздействието й върху живота на потребителите в библиотеките, местните общности и населението като цяло, както и върху групите в неравностойно положение. Изводите относно въздействието на Програмата са направени въз основа на сравнителен анализ на данните от проведените през 2010, 2012 и 2013 г. базово, междинно и финално проучвания сред основните целеви групи.

В рамките на Финалното проучване са проведени следните количествени и качествени изследвания:

  • Представителни изследвания сред библиотекари в целевите библиотеки
  • Национални представителни изследвания сред населението на възраст над 7 години, разделено в три възрастови групи – 7-10 г., 11-18 г., 18+ години
  • Представителни изследвания сред потребителите в целевите библиотеки на възраст над 7 години, разделено в три възрастови групи – 7-10 г., 11-18 г., 18+ години
  • Качествени изследвания по метода на фокус групата с представители на целевите групи (9 фокус групи) – по 3 фокус групи съответно с библиотечни служители в целеви библиотеки, с потребители на целеви библиотеки и с представители на местни власти, читалищни настоятелства, НПО, местни образователни институции и предприемачи.

Резултатите показват, че в рамките на петгодишния период на работа на Програмата е отбелязан напредък по отношение на всички области на въздействие. Регистрирани са реални и значими промени в живота и на потребителите, и на служителите в библиотеките, включени в Програмата. Една от най-важните е осигуряването на свободен достъп до технологиите на хора, които иначе не биха имали тази възможност. Компютрите в библиотеките и безценното съдействие на библиотекарите са помогнали на деца, младежи и възрастни, както и на хора в неравностойно положение, да учат, да се информират и да общуват по-активно.

Резултатите от финалното проучване за оценка на въздействието бяха представени на заключителния форум по програмата, наречен “Библиотеки с бъдеще”, чрез кратко видео и PowerPoint презентация, които можете да видите по-долу. От линковете след презентацията можете да изтеглите резюме на резултатите от проучването или пълния доклад от него.

Skip to content