Scroll Top

BIBLIO – Повишаване на дигиталните умения и компетентности на библиотекари в Европа

Име на проекта:
БИБЛИО /Biblio/

Период на изпълнение:
11.2019 – 10.2022

Резюме:
Цел на проекта: да се справи с разликата в уменията в библиотечния сектор в новата цифрова среда като анализира нуждите, разработи и тества нова обучителна програма за VET доставчици, която ще е съобразена с ниво 5 на Европейската квалификационна рамка/ European Qualifications Framework (EQF).

Дигиталната трансформация води до промяна в предназначението и възприемането на различни организации и институции в обществото, включително на традиционната представа за обществените библиотеки. От една страна, днес хората получават своята информация онлайн и искат не само да достигат до цифровото съдържание, но често да го използват повторно и да го доразвиват. Днес библиотеките трябва да бъдат подготвени да улесняват творческото използване на цифрови архиви, за създаване на ново цифрово съдържание чрез различни инструменти и технологии. От друга страна, за да останат конкурентоспособни, библиотеките винаги търсят различни начини за привличане на потребители. Освен че са традиционно място за учене, библиотеките са домакини на събития, предлагат различни обучения, развлекателни и културни дейности.

Това развитие поставя под въпрос ролята на физическите библиотеки и библиотекарите. Библиотеките редовно преоценяват съществуващите услуги и предлагат нови, а за да подкрепят тези нови дейности, библиотекарите трябва да разполагат със съответните умения. Тази гъвкавост на услугите изисква от библиотекарите да усвояват нови компетенции, за да могат да адаптират инфраструктурата, така че да предлагат разнообразни услуги при поискване и да предават цифрови умения на потребителите. За съжаление много малко библиотеки и библиотекари отговарят на тези изисквания днес. Персоналът на библиотеките се нуждае от обучения, за да се справи с множество теми и тяхната професионална подготовка трябва да отразява трансформираната концепция за професията – библиотекар.

 


Проектът BIBLIO – BOOSTING DIGITAL SKILLS AND COMPETENCES FOR LIBRARIANS IN EUROPE е разработен с цел да се справи с разликата в уменията в библиотечния сектор в новата цифрова среда като анализира нуждите, разработи и тества нова обучителна програма за VET доставчици, която ще е съобразена с ниво 5 на Европейската квалификационна рамка/ European Qualifications Framework (EQF).

Проектът е насочен към библиотечните специалисти и безработните в библиотечния сектор, като ще им даде възможност след повишаване на цифровите и меките умения да предлагат иновативни услуги за потребителите.

Проектът Biblio обединява 10 партньори от пет държави. Партньорството включва секторни организации – национални и международни библиотечни мрежи и организации; VET доставчици /ЦПО/, университет и две европейски мрежи в областта на цифровите умения и библиотечните специалисти.

Партньори:

P1. University of Bari Aldo Moro (UNIBA), Италия – координатор
P2. The Central Institute for the Union Catalogue of Italian Libraries and Bibliographic Information (ICCU), Италия
P3. European Grants International Academy (EGInA), Италия
P4. Center for vocational training at University of Library Studies and Information Technologies (ULSIT), България
P5. Global Libraries – Bulgaria Foundation (GLBF), България
P6. SIA DMG – Data Media Group, Латвия
P7. Culture Information Systems Centre (KISC), Латвия
P8. Hellenic Open University (HOU), Гърция
P9. ALL DIGITAL, Белгия
P10. Public Libraries 2030 (PL2030), Белгия

 

Проектът е финансиран по Програма Eразъм + KA2 / Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики (Sector Skills Alliance) и е с продължителност от 36 месеца и на стойност 944 258.00 евро.

 

Основни дейности по проекта:
  • Анализ на нуждите на работещите в библиотечния сектор (кабинетно проучване, онлайн анкета, интервюта); формулиране на предложения за обучение в библиотечния сектор, идентифициране на ново профили за работа в библиотека. Профилите на длъжности ще бъдат в съответствие с ESCO – Класификация на европейските умения, компетенции, квалификации и професии и e-CF – Европейска рамка за електронна компетентност.
  • Разработване на модулен учебен план за VET доставчици (40 курса), отговарящ на ниво 5 на EQF, като се прилага специфична методология за VET, базирана на резултатите от обучението и на смесените принципи на обучение. Учебните програми ще се базират на набор от дигитални OER (Отворени образователни ресурси), подпомагащи придобиването цифрови компетенции и меки умения. Проектът ще използва рамката DigComp и EntreComp за да формулира очакваните резултатите от обучението по новата учебна програма за VET доставчици. Ще се прилагат европейски инструменти: ЕКР – Европейска квалификационна рамка, ECVET – Европейска кредитна система за професионално образование и обучение и EQAVET – Европейска гаранция за качество в професионалното образование и обучение
  • Конфигуриране на разработените модули в обучителната платформа MOOC и тестване от 400 библиотечни специалисти в България, Латвия, Италия и Гърция.
  • Разработване на курс за специализирано обучение (общо 240 часа; по 25 обучаеми за всяка страна), включително: лице в лице (20 часа / 5 дни), онлайн обучение в MOOC (160 часа), работа по проекти (40 часа) и практическо обучение (165 часа).

Практическото обучение ще подкрепи създаването на мобилна и квалифицирана работна сила, способна да отговори на предизвикателствата на ежедневната работа, тъй като участниците ще имат възможност да се учат, докато си вършат работата. То ще базира на принципа на обучението между поколенията.

Обучението чрез онлайн платформа, която стимулира споделянето и обмена на знания, опит и най-добри практики.

 

 

Skip to content