Scroll Top

Регионална библиотека „Дора Габе“ Добрич внедри Модул за аналитично описание на статии

news-biblioteka-dora-gabe-modul

По проект „Библиотеката – нови платформи за достъп до книжовно наследство, пространство за интеркултурен диалог“ към Национален фонд „Култура”, „Програма за възстановяване и развитие на държавни, регионални и общински културни институти“, Регионална библиотека „Дора Габе“ приключи една от планираните дейности – придобиване и внедряване на автоматизиран Модул за аналитично описание на статии от вестници, списания, периодични сборници, части от книги и рецензии.

Споделената краеведска информация /116 466 библиографски описания/, която непрекъснато нараства, ще даде възможност на потребителите по всяко време и място за бърз и ефективен достъп до електронни ресурси в помощ на образованието, научните изследвания, културата и туризма, начин за осмисляне на свободното им време. Проектът допринася за развитие на дългосрочната стратегия на библиотеката за опазване и съхраняване на книжовното ни богатство като специфика и разнообразие.

Липсата на такъв модул в досегашната дейност на библиотеката затруднява, както библиотечната работа, така и обслужването на позвателите, разкриването на богатия краеведски фонд и представянето му в интернет пространството. Модулът спестява значителна част от работата и времето при въвеждането и унифицира данните. Дава възможност за въвеждане на анотации към описваните статии и връзка с пълния текст на статията. Освен за традиционно информационно обслужване на читателите, модулът намира приложение за поддръжка на картотека “Краезнание”.
Модулът позволява бързо и лесно търсене на определени документи. Особено важно за библиотечната дейност е изготвянето на писмени тематични справки за обществено-икономическото, политическото, просветното и културно развитие на Добруджа от миналото до наши дни.

Успоредно със събирателската дейност, сектор „Краезнание“ на библиотеката осъществява и издателска дейност. Модулът ще улесни издаването на библиографски указатели, изготвяне на мултимедии и представянето им в онлайн пространството.

Интересът към историята на Добруджа предизвиква търсенето на документи, свързани с края от краеведи, родоведи и изследователи, учащи. Краеведската дейност на Регионална библиотека „Дора Габе”, с богатия си справочно-библиографски апарат, наличието на издания от 19 век – книги и периодични издания, подпомага регионалните и националните научни изследвания, културната и образователната дейност, училищното краезнание в Добрич и региона.

Skip to content