Scroll Top

Русенската библиотека спечели проект, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021

news-rusenska-biblioteka-proekt

Библиотеката привлече близо 780 хил. лв. за ревитализиране на многофункционална зала и качествено презентиране на културата и изкуството.

Регионална библиотека „Любен Каравелов“ в Русе е единствената библиотека в България, спечелила финансиране по Оперативна програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ с приоритетна ос „Подобрено управление на културното наследство“, Подрезултат 1.1. “Културно наследство, представено в ревитализирани, реставрирани и реновирани места“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021.

В продължение на две години библиотеката ще реализира проекта “Новатори в културното предприемачество и нови възможности за култура и изкуство в ревитализирана многофункционална зала на обществена библиотека“ на стойност 776 992,53 лв. Партньори на културния институт са Сдружение „Център Динамика“ и Сдружение „Българска асоциация на независимите художници аниматори – Пройко Пройков“.

Благодарение на проектната идея кино-камерният театър в културния институт, който повече от 30 години не се използва по предназначение и се руши, ще бъде ремонтиран и оборудван и ще се превърне в модерна многофункционална зала. Тя ще предоставя отлични условия за промотиране на културното наследство и иновативните форми в областта на изкуството и културата.

В рамките на проекта ще бъде поставен акцент върху презентирането на богатия старопечатен фонд на русенската библиотека, както и на аудио визуалното наследство в областта на анимационното кино, чрез реализиране на първия за Русе Фестивал на анимационното кино „Накъде ме водят мечтите“. В обновената многофункционална зала ще бъде експонирана и интерактивна изложба на триизмерни картини под мотото „Триумфът на фантазиите“.

Проектът ще даде възможност в обществената библиотека създаде по-добри условия, които ще привлекат хора от социално уязвими групи. По инициатива на Сдружение „Център Динамика“ там ще се проведат ателие за театър и фото ателие, които ще дадат простор за изява на млади таланти.

Друг важен етап от проекта е подготовката на петгодишен План за културно предприемачество с визия за развитие на обновените обекти, привличане на аудитория и генериране на допълнителни приходи от културни продукти. От значение е и надграждането на уменията на библиотечните работници, за които е предвидено обучение по културно предприемачество.

Основната цел на проекта е подобряването на условията и качеството на представяне на културното наследство в обществената библиотека чрез създаване на предприемачески идеи и насърчаване на многообразията в културата и изкуството за осигуряване на широка обществена достъпност до културно съдържание, както и утвърждаване на значимостта на културата и движимото културно наследство за местното и регионално развитие, за осигуряване на заетост и социалното включване.

Една от специфичните цели на проекта е да даде своя принос за увеличаване на пространствата за достъп до културно съдържание в най-големия дунавски град, както и за опазването на културното и архитектурното наследство.

Skip to content