Scroll Top

Трета онлайн среща на партньорите по проект БИБЛИО

214801511_n

Трета онлайн среща на партньорите по проект БИБЛИО

На 7 и 8 юли 2021 г. се проведе онлайн среща на партньорите по проект „БИБЛИО – повишаване на дигиталните умения и компетентности на библиотекарите в Европа”. Участниците в проекта решиха, че планираната в Рига, Латвия среща е добре да се проведе онлайн и да се избегнат опасностите и трудностите при пътуване в COVID 19 ситуация.

По време на срещата експертите от 11-те страни партньори по проекта, които включват университети, обучителни организации, библиотечни обединения и НПО обсъдиха текущите дейности, свързани с разработването на обучителната програма и учебните материали по двата профила за работа в библиотеките в дигитална среда – специалист по цифрова трансформация  (DIGI) и специалист комуникации и работа с общността (CECO). Основен фокус по време на срещата бяха планираните за октомври обучения на библиотечни специалисти в нови знания и умения. Предвижда се обученията да започнат онлайн в платформата МООС.  Структурирането на обучителните модули в платформата и подборът на най-адекватни ресурси за отделните профили е изключително важно за успешното овладяване на съдържанието. От българска страна в разработването на учебното съдържание участва ЦПО към УниБИТ. Учебните модули в МООС ще бъдат на английски език и в тази връзка, партньорите изразиха опасения, че може би това ще затрудни набирането на обучаеми и усвояването на учебното съдържание. Бяха направени предложения част от ресурсите да бъдат на езиците на страните партньорите – български, гръцки, италиански и латвийски. От ФГББ в срещата участваха Спаска Тарандова, координатор на проекта и Анета Дончева – изследовател и експерт по проекта.

Повече за проекта на https://www.biblio-project.eu/

Skip to content