Scroll Top

Покана за набиране и избор на участници( възраст 18+) за безплатни обучения в областта на ИТ, иновации, предприемачество и лидерство

All_Logo_TeachForFuture

"TEACH FOR FUTURE” ( ОБУЧЕНИЕ ЗА БЪДЕЩЕТО ):

Покана за набиране и избор на участници( възраст 18+) за безплатни обучения в областта на ИТ, иновации, предприемачество и лидерство

Фондация „Глобални библиотеки – България“ (ФГББ) обявява покана за избор на 70 възрастни от област Видин, които желаят да се включат като обучаеми в безплатни обучения по ИТ, „Управление на иновациите и Сътрудничество в мрежа“ и „Предприемачество и Лидерство“. Обученията ще бъдат  организирани в смесен формат (онлайн и присъствени в регионална библиотека „Михалаки Георгиев” гр. Видин), в съответствие с условията и ограниченията, произтичащи от ситуация с COVID-19.

Обученията са в рамките на проект "TEACH FOR FUTURE” ( ОБУЧЕНИЕ ЗА БЪДЕЩЕТО ) – образователна трансформация на възрастни чрез иновации, технологии и предприемачество, финансирана по програма Еразъм +, Key Action 2, Стратегически партньорства, договор  2019-1-RO01-KA204-063888.

Планираните обучения в трите тематични области ще се проведат на български език и са с обща продължителност 126 часа, разпределени както следва:

  • ИТ – 3D моделиране и печат, редактиране на изображения, инструменти за дигитален маркетинг и онлайн сътрудничество (56 часа),
  • Управление на иновациите и Сътрудничество в мрежа (35 часа) и
  • Предприемачество и Лидерство (35 часа)

В целева група на проекта са  възрастни над 18+, ползватели на услугите на обществените библиотеки в област Видин, които нямат нужните знания и умения по темите за да бъдат адекватни на пазара на труда, представителни на малцинствени групи и хора с увреждания.

Участниците в обученията ще бъде избрани от Комисия, назначена в рамките на проекта, след оценката на кандидатите, попълнили приложените образци на формуляри, неразделна част от настоящата покана.

Критерии за допустимост:
Възрастни, граждани с местожителство или законно пребиваващи в България от област Видин и Северозападна България в РБ„Михалаки Георгиев” гр. Видин (средства за транспортни разходи за участие в обученията не се полагат), които принадлежат към целевата група на проекта и приемат условията посочени в регистрационните формуляри.

Критерии за уместност:
Участниците попадат в обхвата на целевата група; попълнили са надлежно всички образци и проявят мотивираност за участие. При получени повече заявления, които отговарят на зададените критерии се прилага принципът „първи постъпил, първи одобрен“, в зависимост от датата и часа на получаване на документите на кандидата.

В края на обучителните сесии в трите области (ИТ, управление на иновации и мрежи и предприемачество и лидерство), 70-те участници ще имат възможността да представят своите идеи, формирани в резултат на обученията и съответстващи на техните интереси и работни намерения. На конкурсен принцип по всяка от трите теми ще бъдат определени по 10 участника, които ще задълбочат своите знания като участват в менторски лагери.

Най-добрите 10 участници в ИТ направлението ще участват в менторски лагер, финансиран от проекта с продължителност 7 дни (5 дни тренинг + 2 дни за път) в Букурещ. (Центъра за върхови постижения в областта на ИТ към Националната библиотека на Румъния). Участниците ще положат изпит за сертифициране по ECDL.

Най-добрите 10 участници в направление: „Управление на иновациите и мрежово сътрудничество“ ще участват в менторски лагер, финансиран от проекта, с продължителност 7 дни (5 дни тренинг + 2 дни за път) в Центъра за върхови постижения в Солун, Гърция.

Най-добрите 10 участници в направление: „Предприемачество и лидерство“ ще участват в 5-дневен менторски кампус, който ще се проведе в Центъра за върхови постижения във регионална библиотека „Михалаки Георгиев“ Видин, България.

Менторските обучителни лагери, в трите държави, ще се проведат на английски език и ще включват интерактивни методи на преподаване / оценяване, симулации и игри за привличане на вниманието и мотивиране на възрастните. Прилагайки поредица от съвременни педагогически принципи, фокусирани върху специфичните нужди на възрастните обучаеми, включително хората, принадлежащи към уязвими групи, ще допринесат за лекото усвояване и придобиване на нови знания обучение  

Кандидатите, проявяващи интерес трябва да изпратят попълнените формуляри[1] до ФГББ на имейл адрес s.tozev@glbulgaria.net, с тема на имейла: Заявление за участие в ОБУЧЕНИЕ ЗА БЪДЕЩЕТО, не по-късно от сряда, 30 юни 2021г.(включително):
 

  • Регистрационна форма;
  • Копие на лична карта;
  • Декларация за членство в целевата група;
  • Декларация за ангажираност за участие;
  • Декларация относно обработката на лични данни.

След оценка на заявленията, ФГББ ще избере най-малко 70 възрастни, от които поне 15% от уязвими групи,  които ще се възползват от обучителните сесии в трите тематични области.
Относно TEACH FOR FUTURE (ОБУЧЕНИЕ ЗА БЪДЕЩЕТО): Проектът ОБУЧЕНИЕ ЗА БЪДЕЩЕТОобразователната трансформация на възрастни чрез иновации, технологии и предприемачество и е с продължителност 34 месеца (01.11.2019-31.08.2022) и се изпълнява от Националната асоциация на библиотекарите и Публични библиотеки в Румъния (ANBPR), като бенефициент, заедно с Фондация Глобални библиотеки България (GLBF) в България и Инициативата за опазване на наследството (НАСЛЕДСТВО) в Гърция.

Очакваме вашите кандидатури в посочения срок.

Благодаря ви за сътрудничеството!

Екип на Фондация „Глобални библиотеки – България“

 

 


[1] Участниците, които не могат да попълнят, подпишат и сканират приложените формуляри, може да се обърнат за съдействие към най-близката си библиотека част от мрежата Глобални библиотеки-България
Skip to content