Scroll Top

TEACH FOR FUTURE: Иновативна методология за обучение на обучители в областта на ИКТ, проведена в партньорство Румъния-България-Гърция

TEACH FOR FUTURE_l_jpeg

TEACH FOR FUTURE: Иновативна методология за обучение на обучители в областта на ИКТ, разработена в пратьорството на Румъния-България-Гърция

30 юли 2020 г. Въпреки глобалната пандемия COVID-19, членовете на консорциума „TEACH FOR FUTURE“, ANBPR Румъния, водещ партьор, ФГББ България и HERITAGE Гърция като партньори, работиха съвместно за разработване на методология за обучение на обучители за възрастни в областта на ИКТ. Целта на тази методология е да улесни обучителите да познават и прилагат набор от методи и техники, които са подходящи за ИКТ модули, да стимулира иновациите и да направи дейностите по-креативни, по-лесни за подготовка и с по-благоприятни ефекти върху нивото на знание на участниците в обучителния процес.
Иновативната методология подхожда по интуитивен и интегриран начин към съвременните методи и техники на преподаване, приложими в образованието за възрастни в областта на ИКТ, с конкретно позоваване на ключовите области, за които се отнася проектът, а именно: 3D моделиране и печат, редактиране на изображения, дигитален маркетинг, и инструменти за онлайн сътрудничество.
Експертите на ANBPR и неговите партньори, допринесли за реализирането на тази методология, идентифицираха специфичните нужди на възрастните бенефициенти от 3-те държави, участващи в проекта, в съотвестствие на целите, за обучението на възрастни. Най-добрите техники на проподаване на ИКТ са умело подбрани, добре структурирани, интуитивни и лесно за прилагане. Определени са етапите на процеса на тестване и сертифициране на ИКТ умения и са предоставени добри примери за добри практики от опита на ANBPR и техните партньори в областта на технологиите. Друга добавена стойност на методологията е включването на поредица от препоръки за заинтересованите страни и държавите-членки на ЕС, които възнамеряват да прилагат методология на проекта „TEACH FOR FUTURE
Чрез своето теоретично и приложно съдържание Методологията допринася значително за разбирането на основните понятия на технологиите за 3D печат, идентифициране на основните видове технологии за 3D печат, познаване на основните области на приложимост на технологиите за 3D печат, понятия за създаване, модифициране и запазване на обекти , внос и износ на 3D модели, познаване и използване на основните компоненти на 3D принтер и производството на 3D модел и решаване на различни механични проблеми при работата на 3D принтери.
По отношение на редактирането на изображения, Методологията очерта насоки за разбиране на ключови концепции, свързани с използването на цифрови изображения, опции за графичен формат и цветни концепции, запазване на изображения в различни формати, използване на опции за показване на лентата с инструменти и др., Улавяне и запазване на изображения, използване на различни инструменти за подбор, създаване и използване на слоеве, използвайки различни методи за подготовка на изображения за печат или публикуване.
В раздела за дигитален маркетинг методологията предостави големи възможности за описване и обяснение на различните опции за онлайн присъствие и как да се избара правилните ключови думи за оптимизация на търсачките, използване на платформи и инструменти с цел разбиране на ефективното управление на социални медии, които допринасят за разбирането и постигането на ефективното управление на социалните медии може да допринесе за популяризирането и генерирането на потенциални клиенти (потенциални клиенти) и ангажименти за продажби.
По отношение на компонента за онлайн сътрудничество, методологията дефинира и обяснява необходимостта от използване на приложения за онлайн съхранение и уеб производителността, възможността за създаване на онлайн и мобилни календари за управление и планиране на дейности, както и съвременни и интуитивни начини за сътрудничество от разстояние чрез социални мрежи, блогове и др., но също така и опции за планиране и организиране на онлайн срещи и дейности за електронно обучение.
Методологията за обучение на ИКТ обучители, разработена в рамките на проекта „TEACH FOR FUTURE, е иновативен продукт за неформално обучение за обучители за възрастни, съвместно проектиран интелектуален продукт с голям потенциал за възпроизвеждане, мащабиране за придобиване на сложен набор от умения, знания и поведение.

English version: 
TEACH FOR FUTURE: Innovative methodology for training trainers in the field of ICT carried out in partnership Romania-Bulgaria-Greece

30 of July 2020 – Despite the context generated by the global pandemic COVID-19, the members of the TEACH FOR FUTURE project consortium, ANBPR Romania, as a leader, GLBF Bulgaria and HERITAGE Greece as partners, worked together to collaboratively develop a Methodology for training adult trainers in the field of ICT. The purpose of this Methodology is to make it easier for trainer trainers to know and apply a suite of methods and techniques that are suitable for ICT modules, to stimulate innovation and to make activities more creative, easier to prepare and with beneficial effects on the level of involvement of adult participants in the training process.
The innovative Methodology approached in an intuitive and integrated way modern teaching methods and techniques applicable in adult education in the field of ICT, with specific reference to the key areas addressed by the project, namely: 3D modeling and printing, image editing, digital marketing, and online collaboration tools, respectively.
The experts of ANBPR and of its partners who contributed to the realization of this Methodology documented the specific needs of the adult beneficiaries from the 3 countries participating in the project, in correlation with the objectives established for adult education, and detailed, in a structured, intuitive and pedagogical way, the best technology teaching techniques, defined the stages of the ICT skills testing and certification process and provided revealing examples of good practices from the experience of ANBPR and its partners in the technology field. Another added value of the Methodology is the inclusion of a series of recommendations for Member States and stakeholders who intend to replicate the mechanism and activities of the TEACH FOR FUTURE  initiative.
Through its theoretical and applied content, the Methodology contributes significantly to understanding the basic notions about 3D printing technologies, identifying the main types of 3D printing technologies, knowledge of the main areas of applicability of 3D printing technologies, notions of creation, modification and saving objects, import and export of 3D models, knowledge and use of the basic components of a 3D printer and the manufacture of a 3D model, and solving various mechanical problems in the operation of 3D printers.
In terms of image editing, the Methodology outlined guidelines on understanding key concepts related to the use of digital images, graphic format options and color concepts, saving images in different formats, using toolbar display options, etc., capturing and saving images, using various selection tools, creating and using layers, using different methods of preparing images for printing or publishing.
In the section on Digital Marketing, the Methodology provided substantial space to describe and explain the various options for online presence and how to select the right keywords for search engine optimization, use of social media platforms and tools, with the aim of understanding how to that the effective management of social media can contribute to the promotion and generation of potential customers (leads) and sales commitments.
Regarding the Online Collaboration component, the Methodology defined and explained the need to use online storage applications and web productivity, the possibility to create online and mobile calendars for managing and planning activities, as well as modern and intuitive ways to collaborate remotely using social networks, blogs, etc., but also options for scheduling and organizing online meetings and e-learning activities.
The training methodology for ICT trainers, developed within the TEACH FOR FUTURE project, is an innovative non-formal learning product for adult trainers, a co-designed intellectual product with a great replication potential, scalable and contributing to the acquisition of a complex set of attitudes, skills, knowledge and behaviors.
www.anbpr.org.ro
www.teachforfuture.ro
 

Skip to content