Scroll Top

Повече умения за библиотекарите в цифрова среда по проект БИБЛИО

20200702_144210

Повече умения за библиотекарите в цифрова среда по проект БИБЛИО
На 1 и 2 юли 2019 г., при спазване на всички мерки за безопасност, доц. д-р Анета Дончева, експерт по проект „БИБЛИО/BIBLIO/- повишаване на дигиталните умения и компетентности на библиотекарите в Европа”, запозна библиотекари от Столична библиотека с целите и задачите на проекта. Доц. Дончева представи пред колегите основните резултати от комплексното проучване, проведено в България от екипа на ФГББ. Сред първите 5 темите за обучение са посочени в онлайн анкетата са: дигитализация на материали ( в контекста на проект за културно наследство; дигитализация на исторически текстове/краезнание); управление на електронни ресурси; библиотечни онлайн услуги; управление на социални медии / библиотечен маркетинг; информационна грамотност, бази данни и медийна грамотност.
С участниците бяха дискутирани и основните резултати от Годишен индекс за навлизане на цифровите технологии в икономиката и обществото (DESI) за 2020 г., който показва, че основните цифрови умения в България е сред най-ниските в ЕС. Делът на лицата с поне основни умения в областта на цифровите технологии възлиза на около 29% от българското население на възраст от 16 до 74 години, докато средно за ЕС този дял е 58%. Внедряването на цифровите технологии в работните процеси също върви с бавни темпове.
На базата на резултатите от България, Гърция, Италия и Литва,  екипът на проекта ще разработи 40 учебни модули за онлайн платформата MOOC, съгласно DigComp и EntreComp, които да осъвременят знанията и уменията на библиотекарите за успешна работа в цифрова среда. Също така, ще се разработи и тества пилотно нов учебен курс за библиотекари, който ще отговаря на 5 ниво на Европейската квалификационна рамка/ European Qualifications Framework (EQF) за професионално образование.

Skip to content