Scroll Top

ФГББ обявява процедура за избор на изпълнител с публична покана

2019-09-04_10-16-44
Днес, 04.09.2019 г., Фондация „Глобални библиотеки -България“ обявява процедура за избор на изпълнител с публична покана с предмет „Предоставяне на услуги в рамките на проект № ROBG-290 „Писмените съкровища на Долен Дунав“, с пет обособени позиции“, включваща:
  • Обособена позиция №1: Изработка на стратегия за развитие на “Писмените съкровища на трансграничната дестинация по Долен Дунав за литературния туризъм” (включва и провеждане на две проучвания за мненията и предложенията на заинтересованите страни);
  • Обособена позиция №2: Провеждане на анализ и оценка на заинтересованите страни относно „Писмените съкровища на трансграничната дестинация по Долен Дунав за литературния туризъм“;
  • Обособена позиция №3: Изработка на средносрочен стратегически план за развитие на дейността на трансграничната мрежа на заинтересованите страни;
  • Обособена позиция №4: Изработка на 4 бр. месечни електронни бюлетини за развитие на дейността на трансграничната мрежа на заинтересованите страни;
  • Обособена позиция №5: Изработка на Маркетингова стратегия за международно популяризиране на новия имидж на „Писмените съкровища на трансграничната дестинация по Долен Дунав за литературния туризъм“.
Поръчката е разработена и се провежда в рамките на проект № ROBG-290 „Писмените съкровища на Долен Дунав“, финансиран по Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България, чрез договор за БФП № 111750/01.10.2018 г.
Крайният срок за подаване на оферти е 12.09.2019 г., 17:00 ч.

С условията за участие в процедурата може да се запознаете в приложената документация:

Skip to content