Scroll Top

Кръгла маса „Обществената библиотеката – център за дигитално включване на възрастни“

header_pic_digisme

В поредица от кръгли маси на тема „Обществената библиотеката – център за дигитално включване на възрастни“ в Пловдив, Смолян и Стара Загора на 27, 28 и 29 ноември 2018 г. ще бъдат представени основните резултати от пилотния проект „Дигитални умения за малки и средни предприятия в България“.

Проектът се изпълнява от Фондация „Глобални библиотеки – България“ в партньорство със Сдружение „Произведено в България – съюз на малкия и среден бизнес“ и Латвийската асоциация за информационни и комуникационни, в тясно сътрудничество с регионалните библиотеки в областите Пловдив, Смолян и Стара Загора.

В рамките на проекта се осъществява обмен на иновативни практики между Латвия и България и адаптирането в нашата страна на иновативен образователен модел с основна цел подобряване на цифровите компетенции на служителите на малките и средните предприятия.

Сред главните цели на проекта са и изграждането на устойчиви транснационални партньорства между заинтересованите страни от Латвия и България, както и изграждането на партньорства между заинтересованите страни в България в областите Пловдив, Смолян и Стара Загора, за да се ускори развитието на регионалните библиотеки като центрове за цифрово приобщаване на гражданите.

В рамките на кръглата маса ще бъде представен и доклад с оценка на постигнатите резултати. Оценката има за цел да установи дали и в каква степен е постигната логическата връзка между планираните дейности за трансфериране на иновативни практики в обучението по дигитални умения и тяхното реално изпълнение. Докладът ще представи и приложимостта на иновативните елементи на новия образователен модел за придобиване на дигитални умения от заетите в МСП от областите Пловдив, Смолян и Стара Загора.

В кръглата маса ще вземат участие представители на партньорите по проекта от българска страна – Фондация „Глобални библиотеки – България“ и Сдружение „Произведено в България – съюз на малкия и среден бизнес“, както и представители на заинтересованите страни – областни управи, общини, неправителствени организации, работодатели и образователни институции.
 
Повече за проекта:
Проектът „Дигитални умения за малките и средни предприятия в България“ се изпълнява от Фондация „Глобални библиотеки – България“ в партньорство със Сдружение „Произведено в България – съюз на малкия и среден бизнес“ и Латвийската асоциация за информационни и комуникационни технологии. Проектът се изпълнява и в тясно сътрудничество и с регионалните библиотеки в областите Пловдив, Смолян и Стара Загора.

Проектът е финансиран по процедура „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Общата стойност на проекта е 168 393,58 лв., от които европейското финансиране е 159 973,89 лева, а национално съфинансиране от държавния бюджет е в размер на 8 419,69 лева.

Периодът на изпълнение на проекта е 14 месеца и ще приключи в края на декември 2018 г. Главната му цел е да оптимизира прилагането на концепцията за „устойчива заетост“ при управлението на МСП в различните сфери на икономиката в страната, посредством иновативен образователен модел за придобиване на цифрови компетентности, основан на равен достъп на заетите до гъвкави процеси за неформално учене, предоставян чрез широката мрежа на обществените библиотеки.

Програма на кръглите маси

Пловдив: 27 ноември, 10.00 ч., Зала за групова работа на Народна библиотека „Иван Вазов“
Смолян: 28 ноември, 10.30 ч., Зала за групова работа на Регионална библиотека „Никола Вранчев“
Стара Загора: 29 ноември, 10.30 ч., Обучителен център на Регионална библиотека „Захарий Княжески“
 
Повече за проекта: http://oldwww.glbulgaria.bg/bg/digisme

Skip to content