Scroll Top

ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ ПО ПРОЕКТ„ИНФОРМАЦИОННО-КОМУНИКАЦИОННА И ФИНАНСОВА ГРАМОТНОСТ В СЪВРЕМЕННАТА БИБЛИОТЕКА“

43692004_1964680433568508_191811349653749760_n

Проектът„Информационно-комуникационна и финансова грамотност в съвременната библиотека“ е финансиран чрез конкурса за малки проекти за 2018 „Библиотеката – активен участник в обществения живот” на Фондация „Глобални библиотеки – България” на обща стойност 5400 лева, 1100 от които собствен принос на бенефициента и партньорите. Партньори по проекта са Градска библиотека – Севлиево и библиотеката при НЧ „Васил Левски – 1922“ – с. Яворец. В периода 1 април – 10 октомври 2018 г. са проведени общо 7 обучения. Първото проведено обучение е на 10 служители по теория и практика на финансовата грамотност с обучители Валентина Караджова и Иваничка Райкова от РБ „Любен Каравелов“ – Русе. Обучени са 10 библиотечни служители за последващо обучение на потребителите по финансова грамотност. В Габрово, Севлиево и Яворец са обучени 30 граждани на възраст 45+, които са придобили основни познания за разумно и успешно разпределение на личните средства, възможностите за инвестиции и използване на модерни финансови услуги. Обучители – Цветка Айвазова, Пламен Христов и Мария Тотевска – Иванова. В трите населени места са проведени и 3 (три) обучения на граждани за придобиване на нови знания и допълнителни умения за работа със съвременни мобилни устройства – смартфон, таблет и електронен четец. Обучител – инж. Йолина Христова от РБ „Априлов – Палаузов“. Извън планираните дейности по проекта в периода 16 -24 август 2018 г. в РБ " Априлов-Палаузов" са проведени обучения за придобиване на базова информационно-комуникационна грамотност – ползване на смартфон и таблет с възрастни хора с интелектуални затруднения от Дневен център за пълнолетни лица с увреждания – Габрово. В курсовете участваха 15 човека от центъра, разпределени в три групи и се справиха чудесно. Интересът към обучения за работа със сматрфон и таблет сред гражданите е голям и отговоря на една от основните цели на проекта – осигуряване на неговата устойчивост във времето. За първи път в Габровска област са проведени такъв вид обучения. Библиотеката за пореден път предоставя иновативни услуги според потребностите на местната общност. През последните години са осъществени множество проекти с основна цел – подобряване образоваността и поддържане ученето през целия живот за високо качество на живота в местната общност и страната чрез библиотеките.

Skip to content