Scroll Top

Проект “Библиотеката – моята първа сцена! Изграждане на творчески пространства за деца и тийнейджъри”,

Brochure_stage_1

Успешно стартираха дейностите по Проект “Библиотеката – моята първа сцена! Изграждане на творчески пространства за деца и тийнейджъри”, с водеща организация Общинска библиотека “Искра”- гр. Казанлък. Партньорски организации са : Народно читалище “Пробуда – 1920”, село Копринка и Народно читалище “Зора-1902”, село Голямо Дряново.Тематичната област на проекта е “Развитие на местната общност”. Този проект се реализира с подкрепата на Фондация “Глобални библиотеки – България” в рамките на конкурс “Библиотеката – активен участник в обществения живот”, в изпълнение на договор РД11-00-338/20.12.2017 г. с Министерство на културата. Проектът е адресиран към деца и тийнейджъри, на възраст от 6 до 14 години, които не са обхванати в творчески формации и такива, които имат нужда от разширяване на своя кръг за общуване, и от свободно творческо пространство, изградено съобразно техните потребности, в което да се изявяват без кастинг, дискриминация и условия. През последните години забелязахме, че все повече деца и юноши живеят в изолация – социална и творческа. Те нямат представа за всички форми на изкуствата. Технологиите изместват досега с тях. Родителите нямат възможност да насърчават творческото развитие на децата си. Извънучилищните занимания и школи са скъпоплатени форми, недостъпни за много деца. Семействата не си позволяват закупуването на целия набор средства и материали за развитие на творческия потенциал у децата. В общинатани липсват и общодостъпни безплатни места за творческо развитие и изява, в които представителите на целевата група да осмислят свободното си време. Затова решихме да създадем нова библиотечна услуга, която да разшири възможностите на библиотеките по привличане на нови публики, да затвърди статута им на място за изява и смислено оползотворяване на свободното време при деца и юноши, развивайки техните компетенции в областта на културата и творческите изяви. Вече започна социологическо проучване сред неползватели на библиотеките от общността с цел внедряването на новите услуги. Уверени сме, че съобразяването с предпочитанията на целевата група, зачитането на мнението на тийнейджърите , ще ни позволи по-пълноценно да демонстрираме пред децата и юношите творчески практики за осмисляне на свободното време, да изграждаме афинитет към културата и изкуствата, както и на личностна увереност в собствените им умения. Стартирахме успешно и информирането на местната общност и целевата група за целите на проекта и дейностите по него на изрична пресконференция и чрез публикации в медиите. Мащабно подготвяме и началото на творческите занятия в предварително обособените творчески пространства. Твърдо вярваме, че за първи път в нашата община ще се създадат общодостъпни и безплатни места за осмисляне на свободното време.Творческите пространства ще запълнят липсата на знания у целевата група за различните форми на изкуството, ще дадат възможност да се превъзмогне разликата в социалния статус при децата, ще позволят на всеки да се изявява, независимо от заложбите му и в демократичен режим, в добронамерена и организирана среда. Ще се избегне социалната и творческа изолация, забелязваща се сред децата и юношите от нашата община. С изводите от проекта, както и с неговите резултати още веднъж ще докажем, че обществените библиотеки у нас могат да бъдат и средища за осмисляне на свободното време, място за творчески занимания и изяви.

Skip to content