Scroll Top

Пресконференция за началото на проект „Дигитални умения за малките и средни предприятия в България” BG05M9OP001-4.001-0135-C01

eu_sefdown4

На 12 януари 2018 г., петък, от 11 часа ще се проведе пресконференция, на която ще бъде представен Проект „Дигитални умения за малките и средни предприятия в България“, изпълняван от Фондация Глобални библиотеки – България (ФГББ), в партньорство със Сдружение „Произведено в България – съюз на малкия и среден бизнес“ и Латвийската асоциация за информационни и комуникационни технологии (LIKTA). Събитието ще се състои в гр. София, район Лозенец, бул. Джеймс Баучер №23, в залата на 1-я етаж на сградата.

Проектът се изпълнява в тясно сътрудничество и с регионалните библиотеки в градовете Пловдив, Смолян и Стара Загора и се очаква да приключи до края на м. октомври 2018 г. Финансира се по процедура „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и е на общата стойност 168 393,58 лв. от които 159 973.89 лв. от ЕСФ и 8 419.69 лв. национално съфинансиране.

Повсеместното навлизане на информационните технологии във всички сфери на човешката дейност изисква придобиване на цифрови знания и умения от гражданите. И това е особено важно за работещите в производството, тъй като един от стълбовете на Четвъртата технологична революция, която започна, е цифровата икономика. Според прогнозата на ЕК през 2020 г. 90% от работните места в ЕС ще изискват от работещите цифрови знания и умения, а според индекса на готовност за цифрова икономика (DESI), България е в края на класацията за ЕС.

За да създадем условия за повишаване на възможностите за устойчива заетост и подобряване на качеството на работната сила в българските малки и средни предприятия стартираме този проект, с който чрез трансфер на социални иновации и добри практики от Латвия и тяхното осъвременяване искаме да развием иновативен образователен модел, предоставян чрез обществените и читалищни библиотеки за ползване от всички, които желаят да повишат своите знания и умения в областта на информационните технологии. Пилотно ще бъдат обучени 30 представители на МСП чрез съчетаване срещи лице в лице и използване на съвременни онлайн технологии.

Учебната програма ще представи перспективите за развитие на производството и бизнеса в началото на Четвъртата индустриална революция, и свързаните с това промени в управленските и информационните системи с въвеждането на системи и устройства с изкуствен интелект, блокчейн технологиите и криптовалутите, мобилните разплащания, основни познания за цифровия маркетинг, за ползване на облачни услуги, за начините за защита на данните и осъществяване на безопасни онлайн транзакции, както и създаване на мрежа за сътрудничество.

Постигнатите резултати ще бъдат разпространени в мрежата на ФГББ, с над 980 обществени библиотеки страна и сред членовете на Съюз Произведено в България и всички заинтересовани.

Повече информация ще получите по време на самата пресконференция.

Заповядайте! Очакваме Ви!

Skip to content