Scroll Top

Стартира обучение за придобиване на професионална квалификация „Библиотекар” в Регионална библиотека „Дора Габе”

IMG_6625

На 25 октомври 2017 г., в Регионална библиотека „Дора Габе” стартира обучение за придобиване на професионална квалификация „Библиотекар”, организирано от Центъра за професионално обучение към Асоциация „Съвременни читалища” (АСЧ) съвместно с Българска библиотечно-информационна асоциация и Агенция по заетостта. Обучението e финансирано по проект „Ваучери за заети лица”, съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз чрез ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 и е организирано според нормативните изисквания на Закона за обществените библиотеки.

Осем служители от читалищни библиотеки в област Добрич ще придобият професионална квалификация в добричката регионална библиотека, съгласно държавните изисквания за заемане на длъжността. Общият брой учебни часове са 960, включващи теория 542 часа и 418 учебни часа практика, по време на които читалищните библиотекари ще изучават основните дисциплини от учебната програма: Общо библиотекознание, Библиотечни фондове, Библиотечни каталози, Библиотечно обслужване, Управление и организация на библиотеката, Справочна и библиотечно-информационна дейност и др.

Като експертно-консултантски и методичен център за читалищните библиотеки от област Добрич, Регионалната библиотека в Добрич притежава необходимата експертиза и модернизирана учебна база за провеждане на теорията и практика по професионалното обучение, съгласно Закона за обществените библиотеки. Включените обучители са библиотечни специалисти от Добричката библиотека, с образователно-квалификационна степен "магистър" и/или „бакалавър", по специалностите, съответстващи на предмета, който преподават, включително и с необходимата квалификация, знания и професионален опит.

По учебния план-график на АСЧ, обучението в Регионална библиотека „Дора Габе” ще продължи до месец септември 2018 година. След държавен изпит – теория и практика, обучаемите ще получат свидетелство за придобита трета степен на квалификация „Библиотекар” с код 322010, специалност „Библиотекознание” в професионално направление „Библиотечно-информационни науки и архивистика”. Това ще им даде възможност да упражняват професията "Библиотекар", съгласно държавните разпоредби на Закона за обществените библиотеки.

На откриването присъстваха инж. Георги Петров, председател на УС на АСЧ, Анна Попова – член на изпълнителното бюро на ББИА, координатор проекти, програми и международна дейност, както и представител на Агенцията по заетостта.
Директорът на Регионалната библиотека Невяна Христова поздрави участниците за желанието да се реализират пълноценно в личен план и да участват с компетентност и професионализъм в дейностите на своите читалищни библиотеки, в интерес на местната общност. Председателят на АСЧ инж. Георги Петров акцентира върху някои аспекти от методиката и графика на обучението. Бяха изяснени въпросите на обучаемите по техническата реализация на лекционния курс и практическите часове. Анна Попова наблегна върху основните предимства на това обучение в ежедневната дейност на читалищните библиотеки, т.е прагматичната насоченост на учебното съдържание и подчерта, че разработките на ББИА са съобразени с академичните изисквания и са адаптирани именно за прилагане в реална работна среда. А. Попова изрази удовлетворение от желанието на читалищните служители да станат библиотекари и да приемат за лична кауза ученето през целия живот.

Обучаемите получиха от ББИА учебници за предстоящото обучение с пожелания за успешно провеждане на занятията, в приятна и добротворна библиотечна среда.

Skip to content