Scroll Top

Повече от 38 000 души от всички възрастови групи са непреките ползватели от реализираните малки проекти

Фондация „Глобални библиотеки – България“ публикува обобщени резултати от осъществените проекти в рамките на конкурс за малки проекти „Библиотеката – активен участник в обществения живот”, 2016 г.

Във финансираните 47 проекта са участвали 93 библиотеки от мрежата на ФГББ, работили в партньорство по между си и с още 21 училища и 17 неправителствени организации. Успешните проекти са привлекли нови потребители на съществуващите библиотечни услуги, въведени са 63 нови услуги (включително мобилни услуги и онлайн услуги), проведени са 224 обучения, 17 доброволчески акции и 214 събития от различен характер, създадени са уеб и е-ресурси, закупено е техническо оборудване и много други. Непреките ползватели на реализираните проекти са над 38 000 души от всички възрастови групи, в малки и големи населени места.

Ефективно работещите партньорски модели и проектите с качествени и устойчиви резултати ще бъдат разпространени като добри практики в мрежата от глобални библиотеки на ФГББ, наброяваща към момента 980 обществени библиотеки от цялата страна, ще бъдат представени на национални и международни форуми.
Повече информация за всеки от проектите може да намерите на:
http://oldwww.glbulgaria.bg/bg/node/30964
 

Skip to content