Scroll Top

Обучение на тема „Управление на промяната” в Регионална библиотека “Дора Габе” Добрич

IMG_6053

На 22 и 23 май 2017 г. в интерактивната зала на Регионална библиотека „Дора Габе” се проведе обучение на тема „Управление на промяната”, с обучител Павел Павлов – управител и главен обучител STRUCTOGRAM® Център България. Обучението е в изпълнение на договор № РД-11-00-115 от 24.06.2016. между Фондация "Глобални библиотеки – България" и Министерството на културата за планирана Дейност „Развитие капацитета на обучителните центрове за допълнителна квалификация на библиотечните служители”. В обучението се включиха 12 библиотекари от общинските библиотеки към НЧ „Д. Дончев – 1893” гр. Тервел, НЧ „Съгласие – 1890” гр. Каварна, НЧ „Васил Левски – 1959” и НЧ „Паисий Хилендарски – 1870” гр. Балчик, НЧ „Светлина – 1941” гр. Ген. Тошево, НЧ „Йордан Драгнев – 1894” с. Крушари, както и библиотекари от регионалната библиотека в Добрич.
 
Целта на проведеното обучение бе придобиване на знания и умения за успешна интеграция и активно поведение на работното място; подобряване на комуникацията и намаляване на работното напрежение в ситуация на промяна; развиване на способност за изразяване на позитивно и градивно отношение в случай на слабост или объркване; способност за отделяне на професионалната от личната сфера на живот; развиване на уменията за справяне в трудни и конфликтни ситуации, настъпили в следствие на промени в организацията на работа; придобиване на умения за ефективна работа в екип и запазване на мотивацията в ситуация на организационна промяна и др.
 
По време на обучителния семинар, библиотечните специалисти дискутираха защо е толкова важно да управляваме промените, как успешно да преминаваме през различните фази на промяната и как да преодоляваме съпротивата срещу промяната. Участниците споделяха личен опит, работиха в групи и обсъждаха нещата, които са им важни, както в личен план, ката и в служебен. Павел Павлов предложи обучение в дух на откровеност и взаимна подкрепа, което допринесе за конструктивната атмосфера.
 
Практическите упражнения дадоха нови знания на участниците, подобриха уменията им за безконфликтно отстояване и изразяване на позиция. В процеса на обучението бяха изведени стъпките, които следва да предприемаме, за да се реализират желаните промени в и около нас. Във формуляра за обратна връзка, библиотечните специалисти споделят, че обучението е актуално и приложимо, дава им нови знания, които да приложат в личен план и в работата си, изразиха удовлетвореността си от застъпените теми с реалистични и достъпни методи за приложение, от професионалните умения и подхода на преподавателя, както и от добрата организация в учебната база на регионалната библиотека.
 
В края на двудневния семинар, участниците получиха от обучителя Павел Павлов удостоверения за участие в обучителен семинар, който поздрави всички за активността и завърши с думите на духовния лидер и борец за човешка свобода Махатма Ганди, отнасящи се до всички хора „Вие трябва да сте промяната, която искате да видите в света“.

Skip to content