Scroll Top

Библиотечен портал за достъп до информация за здравни и транспортни услуги в Силистра, Дулово и Тутракан

Регионална библиотека "Партений Павлович" - Силистра

На 31 март в конферентна зала "Диоген Вичев" на Регионална библиотека "Партений Павлович" – Силистра се проведе пресконференция на екипа по проект "Библиотечен портал за достъп до информация за здравни и транспортни услуги в Силистра, Дулово и Тутракан". Бенефициент на проекта е Регионална библиотека „Партений Павлович” – Силистра, а партньори са библиотеките при читалище НЧ „Никола Й. Вапцаров – 1873” – Тутракан и НЧ „Христо Ботев – 1948”, с. Руйно, община Дулово. Проектът беше осъществен в рамките на конкурса „Библиотеката – активен участник в обществения живот” по Договор МК-ДБФ-15/15.09.2016 г. Министерството на културата и Фондация „Глобални библиотеки – България” – подкрепиха местната общност от регион Силистра, като финансираха реализирането на проекта, предназначен за въвеждане на нова модерна библиотечна услуга за потребителите от област Силистра.
Основните цели на проекта са насочени към повишаване на обществената осведоменост в областта на здравните услуги и транспорта в регион Силистра, чрез създаване на партньорски библиотечен Е-портал. Проектът развива капацитета и затвърждава потенциала на обществените библиотеки в Силистра, Тутракан и Дулово като ресурсни и обществено ангажирани центрове, и активни участници в живота на съответните общини и на област Силистра и следва препоръките на Европейския съюз за модернизиране на библиотеките и разширяване на видовете услуги, предназначени за потребителите.
Целевата група на проекта са потенциалните потребители на здравни и транспортни услуги от област Силистра, България и Румъния; читателите и потребителите на библиотечни услуги в Силистренска област; потребителите на библиотечни, здравни и транспортни услуги с проблеми в пространственото придвижване; потребителите на библиотечно-информационни услуги в 35-те информационни центрове, създадени по програма „Глоб@лни библиотеки – България” в област Силистра; посетителите на сайта на Регионална библиотека „Партений Павлович” – Силистра.
Услугата, която Регионална библиотека „Партений Павлович” предоставя на своите потребители е първата по рода си в страната и утвърждава успешни модели за устойчиви партньорства между Регионална библиотека „Партений Павлович” – Силистра и читалищните библиотеки в областта. В рамките на половин година екипите по проекта анкетираха 206 медицински специалисти, 31 превозвачи и 56 здравни обекта в Силистра, Дулово и Тутракан, направиха над 200 снимки и поредица от видеоклипове. Анкетите бяха преработени във вид на виртуални визитки и беше създаден новият иновативен и интерактивен сайт за библиотечни, здравни и транспортни услуги в област Силистра: www.libsilistra.bg

Skip to content