Scroll Top

Проект “Приобщаване чрез информираност. Хората в неравностойно положение във фокуса на библиотечните услуги”

16395456_1517067564994763_1430190896_n2

Проектът „Приобщаване чрез информираност: хората в неравностойно положение във фокуса на библиотечните услуги”  се реализира с   финансовата подкрепа на Фондация „Глоб@лни библиотеки – България” в рамките на конкурс „Библиотеката – активен участник в обществения живот”,  в изпълнение на Договор РД11-00-115/24.06.2016 с Министерство на културата.  Стойността му е 4795 лв. (размер на безвъзмездното финансиране 3995 лв.)
Водеща организация и грантополучател е Регионална библиотека „Ем. Попдимитров” Кюстендил, а партньори – читалищните библиотеки в Дупница и Кочериново.  Продължителност : до 30 април 2017 г.
Главната цел – да затвърди мястото на обществените библиотеки като активен участник в обществения живот на Кюстендилски регион, използвайки съвременни информационни и комуникационни технологии за приобщаване чрез информираност на хора в неравностойно положение.
Конкретни цели:

 •  Да създаде ефективни партньорства между обществените библиотеки и организациите и институциите, имащи отношение към хора с увреждания, чрез които, използвайки потенциала на библиотеките като ресурсни и обществено ангажирани центрове, да се повиши качеството на живот на хората в неравностойно положение  в Кюстендилски регион.
 •  Да създаде работещи иновативни модели за работа с хора с увреждания за приобщаване чрез информираност, които да бъдат мултиплицирани в останалите обществени библиотеки  в Кюстендилски регион.

Целеви групи по проекта:

 • Дом за възрастни хора с физически увреждания „Ильо Войвода”- Кюстендил
 • Дружество на инвалидите гр. Дупница
 • Дружество на диабетика гр. Дупница
 • Дом за възрастни хора гр. Кочериново

            Реализацията включва следните дейности:

 • Умения за работа с компютър
 • Създаване на информационна грамотност
 • Повишаване на достъпа до информация за: Законодателство за хората в неравностойно положение; Здравни теми; Социални и здравни грижи и услуги;
 • Комуникационни възможности чрез ИКТ –  интернет, социални мрежи, развлекателни и полезни сайтове, електронна поща и др.,
 • Читателска грамотност – електронни каталози, пълнотекстови бази данни, заявки за книги онлайн.
 
 
Skip to content