Scroll Top

Проект “В обувките на другия”

Проект „В обувките на другия“ В края на 2016 година, в Народна библиотека „Иван Вазов“ Пловдив стартира проект „В обувките на другия“, който се реализира с подкрепата на Фондация „Глобални библиотеки – България” в рамките на конкурс „Библиотеката – активен участник в обществения живот”, сесия 2, в изпълнение на договор РД11-00-115/24.06. 2016 г. с Министерство на културата. Проектът е насочен към работата на библиотеките с „различните“ потребители – хората с увреждания, представители на различни етноси, хора в неравностойно социално положение. Идеята на проекта е в три библиотеки на Пловдивска област – Народна библиотека „Иван Вазов“ Пловдив, НЧ „Светлина-1929 г.“ с. Труд и НЧ „Алеко Константинов-1954 г.“ гр. Пловдив да се проведат Форуми за социална промяна и поредица от дейности като обучения за библиотекари и граждани, изложби, творчески работилници, които целят засилване на чувствителността на участниците по отношение на приемане, толерантност и намаляване на предразсъдъците към хората в неравностойно положение. Основната цел на проекта е хората в неравностойно положение да почувстват библиотеките като свои приятели, да бъдат посрещани с разбиране към техните потребности и да се засили доверието им към библиотеките. Специфични цели, които си поставя екипът на проекта са следните: • Да се постигне по-голям ефект в социалните дейности на библиотеките; • Да се развият местните общности по посока на толерантност към „различните“; • Хората в неравностойно положение да развиват потенциала си и да демонстрират творческите си заложби чрез библиотеките Първата реализирана дейност по проекта беше обучение на 13 и 14 декември 2016 г. за библиотекари от психолога Иван Ралев на тема „Умения за работа с различните”. Като резултат на обучението бяха изградени умения у библиотекарите за комуникация и разрешаване на трудни ситуации в общуването с потребителите. Библиографското изследване по темата за толерантността и предразсъдъците предшества организирането на три изложби с литература по темата за толерантността в Народната библиотека „Иван Вазов“ Пловдив и партньорските библиотеки; През месец февруари /8.02 – в Народна библиотека „Иван Вазов“ Пловдив, 15.02 в НЧ „Алеко Константинов-1954 г.“ и 22.02 в НЧ „Светлина-1929 г“ с. Труд/ предстои провеждането на три "Форуми за социална промяна" и провеждане на три арт работилници в които хората в неравностойно положение да рисуват, бродират или изработват красиви предмети заедно с библиотекарите и другите потребители: ученици, студенти, възрастни, представители на НПО в трите библиотеки, което да допринесе за преодоляване на изолацията и интегриране на групите в неравностойно положение към останалите потребители. Форумите за социална промяна ще включват провеждане на ролеви игри и дебати в дискусионна и интерактивна част с представители от целевите групи, неправителствени организации, публични и държавни институции. Като резултат от тези форуми очакваме развиване на местните общности по посока на засилване на толерантността и укрепване на партньорствата. Проектът ще продължи с организиране на две безплатни обучения за компютърна грамотност в Обучителния център на РНБИВ: за глухите и за хора с увреждания от „Клуб за пълноценен живот“. Хората с увреждания ще бъдат обучени как да ползват безплатен достъп до информация и до електронни ресурси в интернет среда. Това ще направи комуникацията им по-пълноценна, а Библиотеката ще намери в тяхно лице нови приятели.

Skip to content