Scroll Top

Покана за участие в процедура до четири фирми, потенциални изпълнители

Фондация „Глобални библиотеки – България”, с адрес: 1000 София, ул. “Христо Белчев” № 1, ет.4, открива процедура на договаряне с покана до 4 фирми, потенциални изпълнители на услуга с предмет: „Разработване на модел и производство на указателни табели” с доставка до 260 общини в страната.
Участниците в процедурата следва да се съобразят с всички указания, условия и изисквания, посочени в техническата документация, приложената към настоящето обявление.
Документацията за участие в процедурата на договаряне за избор на изпълнител е публикувана на електронната страница на Фондацията: http://www.glbulgaria.bg .
Оферти се приемат в срок до 1 август 2016 г., 12:00 часа (на обяд) на електронен адрес foundation@glbulgaria.net.
За допълнителна информация и въпроси изпращайте електронни съобщения на адрес: foundation@glbulgaria.net. Въпроси на посочения адрес се приемат до 2 дни преди изтичане на срока за подаване на оферти, т.е. до 29 юли включително. Срокът за отговор е 2 дни от подаване на запитването.

Skip to content