Scroll Top

Покана за участие в процедура за избор на изпълнител

Фондация „Глобални библиотеки – България”, с адрес: 1000 София, ул. “Христо Белчев” № 1, ет.4, Ви кани да участвате в процедура на договаряне с обявление за избор на изпълнител за изпълнение на услуга с предмет: „Поддръжка на компютърна, комуникационна и офис техника”, собственост на Фондацията и предоставена в читалищни библиотеки на територията на страната.

Участниците в процедурата следва да се съобразят с всички указания, условия и изисквания, посочени в техническата документация, приложената към настоящето обявление.

Поканата за участие в процедурата за избор на изпълнител се отнася до всички заинтересовани лица и заедно със съпътстващата я документация е публикувана на електронната страница на Фондацията: http://www.glbulgaria.bg .

Оферти се приемат в срок до 21 юни 2016 г., 12:00 часа на електронен адрес foundation@glbulgaria.net.

За допълнителна информация и въпроси изпращайте електронни съобщения на адрес: foundation@glbulgaria.net. Въпроси на посочения адрес се приемат до 2 дни преди изтичане на срока за подаване на оферти, т.е. до 19 юни включително. Срокът за отговор е 2 дни от подаване на запитването.

Skip to content