Scroll Top

В компютърния обучителен център на Регионална библиотека „Сава Доброплодни” – Сливен бяха проведени четири обучения на библиотекари от областта

rbsd_edication_2015_1
През м. октомври 2015г., в компютърния обучителен център на РБ ”Сава Доброплодни” – Сливен, изграден по програма „Глобални библиотеки – България”, бяха проведени четири обучения на библиотекари  от Сливенска област по направленията „Информационни и комуникационни технологии – надграждащо” и „Дигитализация. Изграждане на пълнотекстови електронни бази с краеведско съдържание“.
Обученията са организирани в изпълнение на договор № 00-249/08 на Фондация „Глобални библиотеки – България“ /ФГББ/ с Министерството на културата за развитие капацитета на обучителните центрове изградени по програма „Глобални библиотеки – България“.
В проведените 4 курса са обучени 40 библиотекари от Сливенска област – представители на целевите библиотеки от програмата. Всеки курс е с продължителност от 3 дни. В обучението по ИКТ  библиотекарите са обучени за работа със скенер и цифров фотоапарат; обработка на графични изображения; създаване на видео филми с Windows Live Movie Maker; запис на DVD диск с филм;  създаване на брошури и рекламни материали с MS Publisher; запознати са със  системата за Е-обучение – принципи на работа, въведение в интерфейса, създаване на потребителски профил, избор на курс и др.
В обученията по направление „Дигитализация. Изграждане на пълнотекстови електронни бази с краеведско съдържание“ библиотекарите са запознати с основните етапи в процеса на дигитална конверсия на печатните издания – сканиране, разпознавеане, корекция, форматиране и архивиране, както и с представянето на дигитално съдържание в Internet.
Обученията в РБ „Сава Доброплодни“ се провеждат от висококвалифицирани специалисти по методика, учебен план и помагала специално разработени за избраните теми. Обучението по направление „Дигитализация. Създаване на пълнотекстови електронни бази с краеведско съдържание“ се извършва по издаденото през 2014г. практическо ръководство „Дигитализиране на книжовното наследство в българските библиотеки с автори д-р Росица Петрова-Василева и д-р инж. Димитър Василев.
С организираните обучения Фондация „Глобални библиотеки-България” има за цел да подкрепя дейността на обучителните центрове изградени по програма „Глобални библиотеки-България“ за постигане на устойчивост в две посоки – системни обучения за библиотечни специалисти за придобиване на по-задълбочени знания и практически умения по различни направления от библиотечната и информационна дейност и от друга – за налагането на обучителните центрове като място за неформални обучения на гражданите, чрез изграждането на партньорства с други сродни организации и институции.
Skip to content