Scroll Top

Библиотекари от Стара Загора ще оказват подкрепа за приемни родители, деца и семейства в риск с техники на библиотерапията

Преставяне на проекта

На 30 юли 2015 г. в залата на Регионална библиотека „Захарий Княжески” – Стара Загора бе представен проектът „Обучение на библиотекари за предоставяне на иновативна услуга за приемни родители, деца и семейства в риск”. Посланието на проектния екип е, че чрез четене на подходящи книги хората могат по-леко и бързо да разрешават собствените си проблеми.
Този проект се реализира с подкрепата на Фондация „Глобални библиотеки – България” в рамките на конкурс „Библиотеката – център на местната общност” в изпълнение на договор РД-00-249/08.12.2014 с Министерство на културата.
Продължителността на проекта е от юли до октомври 2015 г. Размерът на безвъзмездното финансиране е 2000 лева.
На събитието присъстваха представители на партньорите по проекта: Регионална библиотека “Захарий Княжески”, Библиотека „Родина”, Фондация „Институт за съвременна психология” и СНЦ „Самаряни”.
В изнесената презентация бе представена рамката на проекта. Основната цел е създаване на екип от библиотекари в обществените библиотеки на Стара Загора, оказващи подкрепа за приемни родители, деца и семейства в риск с техники на библиотерапията. Специфичните цели са свързани със създаване на  методология за подкрепа на приемни семейства; изграждане на екип от консултанти по библиотерапия; утвърждаване авторитета на библиотеките като общностен център, пряко ангажиран със значими проблеми; създаване и развитие на вече съществуващи партньорски връзки с местни неправителствени организации; утвърждаване на семейните ценности у участниците.
Целевата група на проекта са библиотекари от двете големи обществени библиотеки в града, мотивирани да бъдат обучавани на методите на библиотерапията. Подчертана бе осъзнатата им необходимост да развиват уменията си за съдействие, адекватно социално общуване и пълноправна комуникация с всеки член на общността; за осмислянето на библиотечните документи като средство за оказване на пряка подкрепа. Експертите от Сдружение „Самаряни“, базирайки се на своя опит споделиха, че приемните семейства, които ще са непосредствените ползватели на резултатите от предвидените дейности, имат реална потребност от емоционална подкрепа и мотивация, за да се справят със затрудненията си.
Проектът стартира с подбор на библиотекари, които след преминаване на обучение биха успели да се справят със своята работа на консултант-библиотерапевти. През м. август ще бъдат подготвени необходимите учебни материали за провеждане на теоретично-приложен обучителен модул по библиотерапия, който ще се осъществи през м. септември в Обучителния център на регионалната библиотека под вещото ръководство на експерти от Института за съвременна психология. Обучаемите ще бъдат запознати със същността на приемната грижа и социално-психологичните характеристики на целевата група; техники за идентифициране на актуални потребности; техники на библиотерапията, които са приложими в целевата група; техники за емоционална самозащита. Ще бъде изработен наръчник с насоки за прилагане на библиотерапията и списък с литература, систематизирана според своето въздействие върху читателите. През м. октомври психолози ще работят заедно с библиотекарите  по реални случаи, като им оказват съдействие и подкрепа при овладяване техниките на библиотерапията. Естествена среда за срещите с приемните семейства и супервизиите са библиотеките.
Очакваните конкретни резултати от реализирането на проекта са успешно обучение на 10 библиотекари за консултанти по библиотерапия; създаване на първия в България наръчник по библиотерапия; стартиране на иновативна услуга, подкрепяща приемната грижа и привличане на нова категория потребители в библиотеките.

Skip to content