Scroll Top

Проект ” Зелена светлина за зелена класна стая”

11752460_10207562955571267_4955080323236117925_n

Нарекохме конкурсната си разработка Зелена светлина за зелената класна стая. Младите хора на Казанлък и обществената библиотека – с активна грижа за екологичното възпитание на подрастващите в града. Този проект ще се реализира с подкрепата на фондация „Глобални библиотеки-България” в рамките на конкурс „Библиотеката-център на местната общност” в изпълнение на договор РД -00-249/08.12.2014 с Министерство на културата.Водеща организация по проекта е ОБ „Искра”, а основен партньор-  СНЦ „Зелена светлина в България“. СНЦ „Зелена светлина в България” е младежка НПО, сред чиито приоритети са младите хора и развитието на техния граждански потенциал. Отличават се с креативно мислене, отговорни са, с фокус на работа по екологични тематики. Създатели са на първата в град Казанлък образователна био-градинка- основа на зелената класна стая по този проект.
 
Цели на проекта- Популяризиране на възпитателни иновативни модели в сферата на екологията сред подрастващите, създаване на междусекторни партньорства в сферата на неформалното образование и творческото мислене, формиране накултура на отношение към земята и хората, обособяване на зона за учене и общуване.
 
Целева група на проекта- Деца от 6 до14 години, организирани в Лятната академия на Общинска библиотека „Искра”, 60-80 участника, както и деца, посещаващи детски и учебни заведения / още 30/, с интерес към екологичната проблематика. Възможно е целевата група да нарасне, в резултат от рекламната кампания по проекта.
 
 
Проблеми и потребности на целевата група, които проектът адресира- В град Казанлък липсват ефективни извънучилищни и обществени структури, които да се занимават с екологичното възпитание на подрастващото поколение. А децата имат потребност от пряк контакт с природата и добиване на знания и умения за опазването и, както и от пълноценно общуване помежду си.
 
Планирани дейности- Образователна подготовка на целевата група. Подбор на теми и лектори, изработка на нагледни материали за занятията. Провеждане на информационните занятия. Запознаване с вече изградената образователна био-градинка.
Обособяване на „Зелена класна стая”, в която ще се провеждат информационните занимания и творчески дейности. Включване на целевата група в поддръжката и естетизирането на образователната био-градинка. Творчески работилници, художествени ателиета по живопис, по изкуство от битови отпадъци, изработване на художествени предмети от естествени материали, съставяне на детски екологичен алманах.

Skip to content