Scroll Top

Фондация “Глобални библиотеки – България” набира оферти за извършване на независим финансов одит за 2014 г.

Фондация "Глобални библиотеки – България" набира оферти за извършване на независим финансов одит от регистриран одитор на Годишния финансов отчет за 2014г.
ФГББ осъществява дейността си чрез финансирания по проекти. Общата сума на полученото през 2014 г. финансиране е 1750 хил. лв.

Срок на изпълнение – 30.05.2015 г.
Срок на валидност на офертата – 30 календарни дни
Минимални изисквания към участника :
1. Диплома за правоспособност  на регистриран експерт –счетоводител/регистриран одитор.
2. Опит в НПО сектора.

Проявилите интерес  могат да подават писмена оферта, придружена от: автобиография, копие на диплома за висше образование и копие на диплома за ДЕС.
Офертите се подават в запечатан непрозрачен плик  до 17.00ч. на  6.02.2015, на
адрес : гр.София 1000, ул. "Христо Белчев"  1, ет.4
Skip to content